Ocenenie čestných členov SUS

Ocenenie čestných členov SUS

Na 22. Výročnej konferencii SUS udelí výbor SUS ocenenie Čestný člen Slovenskej urologickej spoločnosti týmto urológom:

Prof. MUDr. Michal Horňák, Dr.Sc.,

patrí v doterajšej histórii slovenskej urológie k najvýznamnejším osobnostiam. Výpočet jeho vedeckých, odborných a pracovných aktivít v čase jeho činnosti ako prednostu Urologickej kliniky resp. predsedu Československej a Slovenkej urologickej spoločnosti, alebo ako hlavného odborníka MZ SR je rozsiahlý. Jeho celoživotné odborné a organizačného úsilie v prospech slovenských a českých urológov je neocenitelným odkazom pre niekoľko generácii urológov.

Pri príležitosti životného jubilea (85r.) sa výbor Slovenskej urologickej spoločnosti rozhodol udeliť Prof. Horňákovi najvyššie vyznamenanie Slovenskej urologickej spoločnosti, čestné členstvo v Slovenskej urologickej spoločnosti.

MUDr. Aleš Petřík, PhD.,

Nemocnice České Budějovice, a.s. zástupca primára. Patrí medzi významných českých a európskych urológov, ktorý dlhodobo spolupracujú so Slovenskou urologickou spoločnosťou. Táto spolupráca má veľký význam pre samotný rozvoj urológie na Slovensku a to najmä v oblasti diagnostiky a liečby tak závažného ochorenia ako je urolitiáza. V tejto oblasti patrí MUDr. Petřík medzi tvorcov medzinárodne platných doporučení ako člen European Guidelines. Svoje vedomosti ochotne odovzdáva slovenským urológom nielen na vedeckých konferenciách, odborných stážach, ale aj pri osobnej angažovanosti na jednotlivých slovenských urologických pracoviskách. Za túto činnosť, ktorú vykonáva aj v prospech našich pacientov Slovenská urologická spoločnosť navrhuje udeliť MUDr. Alešovi Petříkovi ocenenie Čestný člen Slovenskej urologickej spoločnosti.

Doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.

viedol urologického oddelenie vo FN L. Pasteura v Košiciach 25 rokov (1990-2014). Počas svojej 40 ročnej odbornej urologickej praxe výrazne prispel k liečbe urologických pacientov z Košíc a okolitého regiónu. Ako prvý odborne špecializovaný detský urológ na Slovensku sa zaslúžil o rozvoj detskej urológie nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj na Slovensku. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných prednášok a publikácií v našej i zahraničnej literatúre. Je členom viacerých našich i zahraničných odborných spoločností. Jeho celoživotná medicínska práca si zaslúži úctu a osobitné uznanie. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti udelil pri tejto príležitosti Doc. MUDr. Dušanovi Martinčokovi, CSc. najvyššie ocenenie SUS Čestné členstvo v Slovenskej urologickej spoločnosti.

MUDr. Ladislav Macko

patrí k mimoriadne aktívnym členom Slovenskej urologickej spoločnosti. Je dlhodobým členom výboru, od roku 2008 je predsedom sekcie neštátnych urológov pri Slovenskej urologickej spoločnosti. V tejto funkcii vykonáva veľmi prospešnú činnosť z hľadiska implementácie nových odborných postupov, ktoré presadzuje v ambulantnej praxi a súčasne koriguje ich legislatívnu realizáciu cestou zdravotných poisťovní. Pre slovenskú urológiu a najmä pre pacientov je táto činnosť veľmi prínosná. V roku 2005 mu bola udelená strieborná medaila SLS. Významná je aj jeho činnosť v rámci onkourologickej problematiky, ktorej sa venuje okrem štandartnej ambulantej praxi. V tejto súvislosti je spolu- zakladateľom národného registra karcinómu prostaty.

Pri príležitosti životného jubilea (60r.) sa výbor Slovenskej urologickej spoločnosti rozhodol udeliť MUDr. Mackovi najvyššie vyznamenanie Slovenskej urologickej spoločnosti, čestné členstvo v Slovenskej urologickej spoločnosti.

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

patrí dlhodobo k aktívnym členom Slovenskej urologickej spoločnosti. Bol členom výboru, podpredsedom výboru SUS a od roku 2014 je predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti. V roku 2005 mu bola udelená strieborná medaila SLS. Od roku 2011 je Čestným členom Českej urologickej spoločnosti. Pracuje 35 rokov na Urologickom oddelení v Prešove, ktoré bolo pod jeho vedením v roku 2005 transformované na Kliniku urológie. Na tomto pracovisku vykonáva v súčasnosti funkciu primára a prednostu. Má bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť nielen na domácich podujatiach a v odborných časopisoch, ale aj na zahraničných kongresoch a impaktovaných zahraničných periodikách.

Pri príležitosti životného jubilea (60r.) sa výbor Slovenskej urologickej spoločnosti rozhodol udeliť Doc. Minčíkovi najvyššie vyznamenanie Slovenskej urologickej spoločnosti, čestné členstvo v Slovenskej urologickej spoločnosti.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message