O NÁS

Slovenská urologická spoločnosť (SUS)
– Slovak Urological Society

SUS je kolektívnym členom SLS

Súčasní predstavitelia výboru a dozornej rady: predseda doc. MUDr. Minčík Ivan, PhD., 1. podpredseda MUDr.  Michal  MUDr. Korček, 2. podpredseda MUDr.  Macko Ladislav, vedecký sekretár MUDr. Kollárik Boris, PhD členovia MUDr. Baláž Vladimír, PhD., doc. MUDr. Goncalves Frederico, PhD., MUDr. Kertes Peter, MUDr. Marko Jozef, MUDr. Velk Ľubomír, PhD., MPH, dozorná rada : predseda MUDr. Hrivňák Martin, PhD., MUDr. Brezovský Marek, PhD., doc. Ing. MUDr. Breza Ján,  PhD.

O NÁS

História

Slovenská urologická spoločnosť (SUS)
– Slovak Urological Society

SUS je kolektívnym členom SLS

Súčasní predstavitelia výboru a dozornej rady: predseda doc. MUDr. Minčík Ivan, PhD., 1. podpredseda MUDr.  Michal  MUDr. Korček, 2. podpredseda MUDr.  Macko Ladislav, vedecký sekretár MUDr. Kollárik Boris, PhD členovia MUDr. Baláž Vladimír, PhD., doc. MUDr. Goncalves Frederico, PhD., MUDr. Kertes Peter, MUDr. Marko Jozef, MUDr. Velk Ľubomír, PhD., MPH, dozorná rada : predseda MUDr. Hrivňák Martin, PhD., MUDr. Brezovský Marek, PhD., doc. Ing. MUDr. Breza Ján,  PhD.

Členstvá v partnerských organizáciách v zahraničí:

Podporované odborné časopisy: Klinická urológia

Vlastné pocty a ceny: Medaila profesora Vladimíra Zvaru

Logo SUS

Z histórie odbornej spoločnosti

Vznik a vývoj Československej
urologickej spoločnosti

Do začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia nepredstavovala urológia samostatnú odbornú disciplínu. Bola nadstavbovým odborom všeobecnej chirurgie. Nemala ani vlastnú odbornú a vedeckú spoločnosť. Patrila do Československej chirurgickej spoločnosti (Čs. chir. spol.), ktorá bola do roku 1951 samostatná a neskôr sa stala sekciou Československej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně (ČSLS JEP). Odbornú a vedeckú činnosť riadil výbor chirurgickej sekcie, ktorého členom podľa zvyklosti (aj keď podľa stanov) bol jeden urológ. Túto funkciu opakovane zastával prof. K. Neuwirt z Brna. Odborné prednášky s urologickou tematikou sa uplatňovali na kongresoch chirurgickej spoločnosti bez zadelenia do samostatných blokov.

Požiadavky na vytvorenie samostatnej spoločnosti, formulované českými a slovenskými urológmi a podporované aj niektorými poprednými chirurgmi, vyvrcholili roku 1952 sformovaním prípravného výboru pre osamostatnenie urologickej spoločnosti v zložení : prof. Neuwirt, prof. J.Bedrna, prof. V. Rapant, doc. J. Kučera, doc. V. Pačes a MUDr. Š. Griesbach. Na osamostatnenie urologickej spoločnosti sa však ešte nedosiahol súhlas výboru chirurgickej spoločnosti.

Vyhliadky na osamostatnenie sa zlepšili roku 1953, keď na čelo Čs. chirurgickej spoločnosti bol zvolený prof. V. Rapant z Olomouca a za tajomníka doc. J. Kučera. Ten pracoval v tom čase na Chirurgickej klinike v Olomouci, ale mal na starosti urologické oddelenie kliniky a postupne sa venoval len urológii. Pri príležitosti celoštátnej chirurgickej konferencie v Olomouci schválil výbor Čs. chirurgickej spoločnosti dňa 6. júna 1954 vytvorenie urologickej komisie, ktorá síce podliehala výboru chirurgickej spoločnosti, ale mala už vlastný výbor na čele s predsedom. Za predsedu bol vymenovaný prof. K. Neuwirt, za členov výboru prof. K. Uhlíř, doc. J. Kučera, MUDr. J. Náhlovský, MUDr. F. Jakeš, MUDr. J. Péč a MUDr. V. Drahovský. 

Urologická komisia bola zakrátko nato bez problémov premenovaná na Urologickú sekciu Čs. chirurgickej spoločnosť. Jej prvým výborom sa stal predtým vymenovaný výbor urologickej komisie. Funkciu predsedu výboru Československej urologickej spoločnosti (Čs. urol. spol.) zastávali po prof. K. Neuwirtovi do roku 1969 prof. K. Uhlíř, prof. J. Kučera, a doc. V. Zvara.

Roku 1969 v súvislosti s federatívnym usporiadaním Československa boli vytvorené dve samostatné národné urologické spoločnosti, ktoré si zvolili vlastné výbory a na základe parity aj spoločný výbor Čs. urologickej spoločnosti s cieľom zabezpečiť spoločné zahraničné kontakty a spoločnú medzinárodnú reprezentáciu. Vo vedení spoločného výboru sa striedali po dvoch rokoch predsedovia a tajomníci národných spoločností. Tento stav trval do roku 1993. Obe národné spoločnosti sa dohodli na pokračovaní vzájomných kontaktov a spolupráce aj po rozdelení spoločného štátu. Najvýznamnejším aktom spolupráce je striedavé usporiadanie spoločných kongresov s medzinárodnou účasťou. Kongresy sa konajú raz za dva roky vždy v inej republike, program zabezpečujú členovia oboch národných spoločností.

Z histórie odbornej spoločnosti

Vznik a vývoj Slovenskej
urologickej spoločnosti

14. decembra 1956 sa zišla prípravná schôdza slovenských urológov (MUDr. O. Okoličáni, MUDr. F. Jakeš, MUDr. Š. Griesbach, MUDr. V. Zvara), ktorá sa dohodla a zvolaní volebnej schôdze Slovenskej odbočky Čs. urologickej spoločnosti Uskutočnila sa 8. marca 1957 v Trenčíne a zvolila výbor v tomto zložení: predseda MUDr. Štefan Griesbach, 1. podpredseda MUDr. Franišek Jakeš, 2. podpredseda MUDr. Vladimír Drahovský, tajomník MUDr. Oto Okoličáni, pokladník MUDr. Vladimír Zvara, zapisovateľ MUDr. Ján Kaločaj, revízori MUDr. Jozef Wachsman a MUDr. Jozef Péč, členovia výboru MUDr. Milan Urbánek a MUDr. Viliam Sakál. Tento výbor pracoval v uvedenom zložení do roku 1961.

V ďalších funkčných obdobiach sa vo vedúcich funkciách vystriedali:

1961 – 63 predseda MUDr. Š. Griesbach, tajomník MUDr. J. Péč,

1963 – 73 predseda doc. V. Drahovský, tajomník MUDr. M. Klimeš, MUDr. M. Horňák,

1973 –77 predseda prof. V. Zvara, tajomník doc. MUDr. M. Horňák,

1977 – 81 predseda prof. J. Péč, tajomník MUDr. J. Payer,

1981 – 86 predseda prof. V. Drahovský, tajomník MUDr. J. Payer, MUDr. M. Obšitník,

1986 – 94 predseda prof. M. Horňák, tajomník doc. J. Breza,

1994 – 2014  predseda prof. J. Breza, tajomník MUDr. A. Bárdoš,

2014- 2018  predseda doc. I. Minčík, podpredseda a vedecký sekretár prof. J. Švihra

2018 – súčasnosť: predseda doc. I. Minčík, 1. podpredseda MUDr. M. Korček,  2. podpredseda  MUDr. L.  Macko, vedecký sekretár MUDr.  B.  Kollárik, PhD,  FEBU

Pri založení roku 1957 mala slovenská odbočka menej ako 50 členov. V súvislosti s rozvojom siete urologických oddelení na Slovensku, so zvyšovaním odbornej úrovne pracovných schôdzí a s medzinárodnou spoluprácou dosiahol počet členov Slovenskej urologickej spoločnosti (SUS) v súčasnosti 341.

o nás

Domáce aktivity

Slovenská odbočka Čs. urol. spol. po svojom vzniku začala organizovať pracovné konferencie najprv s kazuistickým programom, čo bolo podmienené v prvom rade vtedajšou úrovňou vedeckej práce kliník a zaneprázdnením vedúcich oddelení budovaním vlastných pracovísk. Pomerne rýchlo sa začali organizovať pracovné podujatia s monotematickým programom, hlavne zásluhou troch slovenských urologických kliník, ale i niektorých mimoklinických pracovísk.

Hlavne po roku 1971, keď sa pozícia urológie rozhodnutím oboch národných ministrov zdravotníctva (prof. J. Prokopca a prof. V. Zvaru) zmenila z nadstavbovej disciplíny na základnú, prevzala SUS v plnom rozsahu úlohu neinštitucionálneho vzdelávania nielen vo svojom základnom obsahu, ale aj v nadstavbových disciplínach (urologická onkológia, detská urológia). Ku skvalitneniu foriem, ale hlavne obsahu práce prispeli pracovné podujatia, organizované pri príležitosti prednášok vynikajúcich zahraničných osobností, pozvaných kvôli určitej vyžiadanej téme. Išlo o dvoch predsedov Medzinárodnej urologickej spoločnosti (SIU), prof. Anthonyho Walsha z Dublinu a prof. Williho Grégoira z Bruselu, ďalej o prof. Jeana Auverta z Paríža, A.J.Pyteľa z Moskvy, prof. José Mariu Gil Verneta z Barcelony a ďalších. SUS nezanedbala ani kontakty s miestnymi spolkami lekárov. Organizovala spoločné semináre v Nitre, Banskej Bystrici i Žiline s cieľom získať širší okruh mimofakultných pracovísk pre nové liečebné metódy, napr. pre odber orgánov na transplantáciu.

SUS sa podieľala na spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva pri riešení odborných otázok týkajúcich sa koncepcie odboru, liekovej politiky, zavádzania nových liečebných metód, prístrojového vybavenia a pod.

Odborná i organizačná aktivita členov SUS viedla k zvoleniu niektorých z nich do riadiacich orgánov Slovenskej lekárskej spoločnosti. Za členov prezídia SLS zvolení prof. V. Zvara, prof. M. Horňák a prof. J. Breza. Prof. V. Zvarovi a prof. M. Horňákovi bolo udelené čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), prof. V.Zvarovi aj čestné členstvo Čs. lek. Spol. JEP. Viacerí členovia boli poctení cenami za vedecké práce a učebnice. Čestnú cenu SLS akademika T.R. Niederlanda za rok 1998 udelilo prezídium SLS prof. V. Zvarovi.

V roku 1969 v súvislosti s federatívnym usporiadaním Československa boli vytvorené dve samostatné národné urologické spoločnosti, ktoré si zvolili vlastné výbory a na základe parity aj spoločný výbor Československej urologickej spoločnosti s cieľom zabezpečiť spoločné zahraničné kontakty a spoločnú medzinárodnú reprezentáciu.  Po rozdelení spoločného štátu  v roku 1993 sa obidve národné spoločnosti  dohodli na pokračovaní vzájomných kontaktov a spolupráce. Predsedom výboru  Slovenskej urologickej spoločnosti bol v tom čase prof. Horňák, ktorý riadil SUS do roku 1994, potom v rokoch 1994 až 2010 bol predsedom výboru  prof. J. Breza. V rokoch 2010 až 2014 predsedal výboru  prof. J. Kliment a od roku 2014 na je  čele výboru Slovenskej urologickej spoločnosti doc. I. Minčík. V roku 2014 bolo v SUS registrovaných 304 členov v súčasnosti je 3 členov  SUS.

o nás

Zahraničné aktivity

Medzinárodné kontakty slovenskej urológie, začal budovať prof. Zvara.. Neobmedzovali sa len na členstvo v zahraničných spoločnostiach a prednášky na ich kongresoch, ale aj na organizáciu medzinárodných podujatí na domácej pôde.

Počas oficiálneho rokovania zdravotníckych delegácií Československa a Švédska roku 1965 v Štokholme bol prijatý návrh vtedajšieho predsedu Čs. urol spol. doc. V. Zvaru na spoluprácu medzi urologickými spoločnosťami oboch štátov vo forme sympózií. Výbory oboch spoločností následne prejavili ochotu k takejto spolupráci a na návrh Čs. urol. spol. prizvali k spolupráci aj Fínsku urologickú spoločnosť. Všetky tri výbory spoločností sa dohodli na prvom sympóziu, organizáciou ktorého poverili Urologickú kliniku v Bratislave a funkciou predsedu sympózia prof. V. Zvaru. Z plánovaného termínu 18. – 20. septembra 1968 sa sympózium presunulo na rok 1969, čo bolo zapríčinené obsadením Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Uskutočnilo sa v dňoch 28. – 30. mája 1969 s pôvodným programom: benígna hyperplázia prostaty, karcinóm prostaty a detská urológia. Okrem popredných predstaviteľov Švédskej a Fínskej urologickej spoločnosti zúčastnili sa na ňom aj urológovia ďalších šiestich západoeurópskych spoločností. Vysoká odborná úroveň a dobrá úroveň a dobrá atmosféra boli impulzom pre pokračovanie sympózií, ktoré sa potom konali vždy po dvoch – troch rokoch vždy v inej krajine (do roku 1988 po dvakrát vo Švédsku a vo Fínsku a trikrát v Československu). Tieto sympóziá predstavovali v tom čase po odbornej a jazykovej stránke prínos hlavne pre mladších českých a slovenských urológov. Švédska Pod patronátom oboch národných ministrov zdravotníctva prof. E. Matejíčka a prof. J. Prokopca, ako aj predsedu Čs. lek. spol. T. Niederlanda konalo sa v Bratislave v dňoch  14. – 16.júna 1972 prvé urologické sympózium s medzinárodnou účasťou urológov z bývalých socialistických štátov. Organizáciou sympózia bola poverená Urologická klinika v Bratislave a funkciou predsedu prof. V. Zvara. Na programe sympózia bola liečba zápalov UGS, urolitiáza, dg. postupy u detí a mládeže a nové operačné metódy.

V celom období po druhej svetovej vojne sa českí a slovenskí urológovia zaujímali o členstvo v medzinárodných alebo zahraničných národných spoločnostiach, aj napriek obmedzeným možnostiam. Členmi Medzinárodnej urologickej spoločnosti (SIU) boli prof. K. Uhlíř, MUDr. Š. Griesbach a MUDr. V. Zvara, neskôr pribudla mladšia generácia, zastúpená prof. J. Brezom a prof. J. Klimentom. Príťažlivá bola Francúzska urologická asociácia, ktorá svojou odbornou úrovňou aj po stránke spoločenskej patrila medzi európsku špičku. Jej členmi sa stali prof. K. Uhlíř, doc. Kučera, MUDr. J. Náhlovský a MUDr. V. Zvara. Prof. E. Hradec bol členom korešpondentom Americkej asociácie (AUA). Z priamej účasti na ich kongresoch, resp. z kongresových zborníkov, ktoré im boli posielané, získavali prehľad o vývoji urológie a podnety pre prácu SUS.

Cieľavedomé budovanie zahraničných  kontaktov zo strany českej a slovenskej urologickej spoločnosti viedlo aj k pozývaniu ich členov k účasti na významných medzinárodných podujatiach. Prof. V. Zvara bol vyzvaný k členstvu v prípravnom výbore pre založenie Európskej urologickej asociácie (EAU) a po založení EAU roku 1974 bol zvolený za člena jej prvého výboru. Prof. E. Hradec bol poverený organizovaním druhého kongresu EAU v Prahe roku 1976. V rokoch 1994 – 2000 pôsobil prof. Breza ako člen Scientific Committee EAU a je dlhodobo Faculty Member ESU. Prof. J. Breza a prof. J. Kliment, ako aj doc. L. Valanský sú členmi European Board of Urology, prof. J. Kliment a Prof. D. Ondruš sú členmi Genitourinary group EORTC. Viacerí slovenskí urológovia boli a sú poverovaní vedením prednáškových blokov na kongresoch: starších doc. Škutil, prof. Zvara, doc. Payer, prof.Horňák, z mladších prof. Breza, prof. Kliment, doc.Valanský, doc. J. Švihra. Sú poverovaní aj úvodnými prednáškami k jednotlivým blokom (prof. Breza).

Potešiteľná je účasť členov SUS na súťažiach o medzinárodné uznania za práce Za film o resekcii obličiek pri tuberkulóze získal MUDr. Okoličáni zlatú medailu na kongrese v Stockholme roku 1958. Po založení EAU štyri autorské kolektívy slovenských urológov získali na kongresoch ceny za najlepšiu prednášku, a to dva kolektívy z Podunajských Biskupíc, po jednom z urologických kliník v Bratislave a Martine. Závery publikácie prof. Ondruša a kol. z urologickej kliniky v Bratislave boli požité pri formulovaní guidelines, ktoré pripravila Americká a Európska urologická spoločnosť (AUA a EAU) ako odporúčanie  pre prevenciu a liečbu testikulárnych nádorov. Aj do redakčných rád zahraničných alebo medzinárodných časopisov boli menovaní niektorí členovia SUS, čo zvýšilo šance  na zahraničné publikácie pre členov SUS. Prof. Zvara bol, resp. je členom redakčných rád časopisov European Urology, International Urology and Nephrology, Urologija i Nefrologija, Zeitschrift für Urologie und Nephrologie a Annales d´Urologie. Prof. Breza je členom redakčných rád European Urology Today, International Urology and Nephrology a Urológia Poľska.

Široké medzinárodné kontakty boli aj dôvodom menovania členov SUS čestnými členmi zahraničných spoločností. Prof. Zvara je čestným členom urologických spoločností v ČR, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku a Švédska, prof. Horňák v ČR, Bulharsku a Nemecku (člen korešpondent), prof. Breza v ČR, Maďarsku a je členom korešpondentom Nemeckej a Americkej urologickej spoločnosti. Dôstojným spôsobom odovzdal výbor SUS svoje čestné členstvo významným americkým i európskym urológom.

Súčasné aktivity medzinárodnej  spolupráce zahŕňajú mnoho   činností do ktorých patrí  spolupráca na úrovni EAU kde  SUS zastupuje Doc. I. Minčík (čestný člen Českej a Poľskej  urologickej spoločnosti, Mediala  prof. E. Hradce), aktivity týkajúce sa SIU má na starosti prim. MUDr. B. Kollárik, v organizačných štruktúrach EBU pracujú prof. J. Švihra a Doc. F.Gonzalves. V ostatnom čase sa otvorila komunikácia s EAU section urologists in office (ESUO) kde sú nominovaní  zástupcovia neštátnych urológov MUDr. L. Macko, MUDr. P.Kertes a Doc. F. Goncalves.  V sekciách UEMS sú  delegátmi za SUS MUDr. S. Žiaran a prim. MUDr. B. Kollárik. MUDr. P. Laurinc a doc. MUDr. I. Minčík  zastupuje  Slovenskú urologickú  spoločnosť  v štruktúrach CEM. Takto široko nastavená platforma medzinárodnej spolupráce, postupne prináša úžitok pre všetkých členov SUS v účasti na  rôznych medzinárodných podujatiach v oveľa širšej miere  ako to bolo donedávna.

Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc., predseda Slovenskej  urologickej spoločnosti v rokoch 1986 – 1994 preberá titul Čestný člen Slovenskej urologickej spoločnosti od Doc. MUDr. I.Minčíka, predsedu SUS a prof. J. Švihru, vedeckého sekretára SUS na 23. výročnej konferencii  SUS v roku 2015 v Prešove.

Na Slovensku je v súčasnosti 21 lôžkových urologických pracovísk, ktorých rozloženie je uvedené na mapke. Problém väčšiny urologických pracovísk spočíva v nedostatočnom prístrojovom vybavení, ktoré sa len veľmi pomaly zlepšuje. Súčasná urológia je totiž náročná na používanie celého radu moderných prístrojov,
ktoré sa využívajú pri endoskopických, laparoskopických a ďalších miniinvazívnych postupoch medzi ktoré patrí aj robotická chirurgia
v ktorej Slovensko výrazne zaostáva v porovnaní s okolitými krajinami.

Mapka zobrazujúca rozloženie  urologických lôžkových oddelení na území Slovenska

Na týchto urologických oddeleniach sa robia okrem mininvazívnych operačných  zákrokov aj klasické otvorené urologické operácie z ktorých v súčasnosti prevažujú  onkourologické operačné zákroky pre nádory obličiek, močového mechúra a prostaty. Veľkú časť mininvazívnej endoskopickej operatívy predstavuje liečba urolitiázy.

V roku 2014 výbor SUS „ rozbehol“ mimoriadne úspešný projekt podpory rezidentov a mladých urológov vytvorením sekcie Mladých urológov. Cieľom tohto projektu je podpora účasti mladých urológov na odborných vzdelávacích podujatiach organizovaných pod hlavičkou SUS a medzinárodných stáži a podujatí. V rámci tejto aktivity  bol v máji 2019 už  piaty ročník Školy mladých urológov (Nitra), okrem toho v rámci medzinárodnej spolupráce medzi Českou, Poľskou a Maďarskou urologickou spoločnosťou sa viacerí mladí urológovia zúčastnili odborných stáží na renomovaných zahraničných pracoviskách. Výbor SUS na tieto aktivity vytvoril samostatný finančný fond cez ktorý sú aktivity mladých urológov podporované. Študijné pobyty na prestížnych urologických pracoviskách sú pre mladých adeptov urológie cenným zdrojom odborných informácií a skúsenosti o najnovších liečebných postupoch a ich následnej aplikácii na vlastnom pracovisku. Mladá generácia slovenských urológov sa pravidelne zapája aj do prednáškovej činnosti v rámci Central European meetingov, kde úspešne reprezentuje  slovenskú urológiu.

Účastníci 15th Central European meetingu v Budapešti, 2015

Na 61. výročnej konferencii Českej urologickej spoločnosti sa v Olomouci v roku 2015 stretli prezidenti urologických spoločností (zľava): prof. Tenke, prezident Maďarskej urologickej spoločnosti, prof. Babjuk, prezident Českej urologickej spoločnosti, prof. Wolski, prezident Poľskej urologickej spoločnosti.

Počas tohto stretnutia sa dohodli princípy ďalšej spolupráce medzi týmito národnými spoločnosťami s hlavným zameraním na podporu mladej generácie urológov.

Ďalším významným projektom SUS bolo medzinárodné podujatie 6th eulis workshop on comprehensive management of stone disease, ktoré sa historicky prvýkrát uskutočnilo na Slovensku v novembri 2016. Okrem prednášok, ktoré boli prezentované domácimi a viacerými renomovanými odborníkmi v oblasti urolitiázy, sa v priebehu kongresu uskutočnili aj priame prenosy (live surgery) operačných postupov pri liečbe urolitiázy (Banská Bystrica, Prešov).

Účastníci 6th Eulis workshop on comprehensive management of stone disease, Bratislava 4. november. Prvý zľava prof. K. Sarica prezident EULIS (EAU Section of Urolithiasis).

V roku 2016 po rokovaniach s exekutívou Európskej urologickej spoločnosti sa Slovenská urologická spoločnosť zaviazala, že SUS podporí implementáciu EUA Guidelines do klinickej praxe vytvorením klinických návodov, ktoré budú v súlade s odporúčaniami EAU. Tento konsenzus je veľkou výzvou pre všetkých členov, aby sa do slovenských legislatívnych vyhlášok postupne dostali všetky oblasti týkajúce sa výkonu urologickej praxe v intenciách EAU klinických návodov.

Prof. Hein Van Poppel, EAU Adjunct Secretary General (viceprezident Európskej urologickej spoločnosti) počas prednášky na 23. výročnej konferencii Slovenskej urologickej spoločnosti v roku 2016 v Žiline. Okrem prednášky zameranej na liečbu karcinómu prostaty prof. Poppel ocenil úsilie SUS o implementáciu EAU Guidelines do legislativnej a klinickej  praxe.

Prof. N’Dow, Chairmen of  EAU Guidelines, ktorý prišiel v júni roku 2017 na 24. Výročnú konferenciu SUS, aby podporil úsilie SUS o presadenie EAU Guidelines do každodennej urologickej praxe.

Odborná úroveň urológie na Slovensku je v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami primeraná, zvlášť v posledných rokoch boli zavedené mnohé moderné diagnostické a liečebné postupy. Od roku 2011 funguje v Roosweltovej nemocnici v B. Bystrici robotický systém da Vinci. Roboticky asistovaná chirurgia je ďalší stupeň chirurgickej liečby aj mnohých ochorení močových ciest a prostaty, predstavuje kontinuitu, nadväzujúcu na laparoskopické výkony označované ako minimálna invazívna chirurgia. Slovenská urologická spoločnosť navrhuje, aby v krátkej budúcnosti boli vytvorené minimálne tri robotické multiodborové centrá. Návrh SUS  počíta  s jedným  existujúcim  centrom v Banskej Bystrici a ďalšími dvomi na východnom a západnom Slovensku.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje publikačná činnosť členov SUS. Spomenieme aspoň niektoré.

Ceny prezídia SLS dostali:

V. Zvara (Najčastejšie chyby a omyly v diagnostike a liečbe urolitiázy, 1984); V. Zvara a M. Horňák (Urologické operácie, 1986); M. Horňák a J. Maťoška (Nádory testis, Diagnostika a liečba, 1990) a J. Breza (Erektilné poruchy. Ich anatomické a funkčné základy a liečba, 1994).

Osobitnú zmienku si zasluhuje participácia urológov na takých dielach, ako sú Princípy internej medicíny I.-III. (Ďuriš, Hulín, Bernadič) Princípy chirurgie I.-V. (zostavovateľ IV. dielu prof. MUDr. J. Breza, DrSc.). Viacerí členovia SLS dostali cenu, resp. prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru.

Slovenskí urológovia sa zodpovedne venujú svojmu povolaniu, ale vedia sa aj príjemne odreagovať na spoločných stretnutiach. Na tomto obrázku je spoločné vystúpenie zástupcov troch hudobných urologických zoskupení v podaní vynikajúcich operatérov a skvelých gitarových virtuózov (zľava): prof. Chlosta –  prednosta Urologickej kliniky v Krakowe a súčasný prezident Poľskej urologickej spoločnosti a prof. Rasweiler – prednosta Urologickej kliniky v Heilbronne a súčasný Chairmen EAU Section office, v strede zástupca slovenského Urobandu na spoločenskom večeri počas 23. výročnej konferencie SUS v Prešove v roku 2015.

Slovenská urologická spoločnosť je od 06.08.2018 samostatnou právnickou osobou s vlastným identifikačným číslom organizácie. V tomto kontexte je Slovenská urologická spoločnosť dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie a odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne urológie na Slovensku.

V súlade s platným Štatútom Slovenskej lekárskej spoločnosti pre udeľovanie cien a pôct Slovenská urologická spoločnosť udeľuje svoje najvyššie ocenenie: Medialu profesora Vladimíra Zvaru, popredného slovenského vedca, pedagóga, lekára – urológa.

Toto ocenenie je určené pre vynikajúcich lekárov, pracujúcich v odbore Urológia za zvyšovanie a prehlbovanie profesionálnej úrovne odboru a za rozvoj vedeckej a odbornej úrovne. Udelením tohto ocenenia sa uznávajú špičkové výsledky vynikajúcej, dlhodobej odbornej, pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti. Publikačná a prednášková aktivita v odbore Urológia. Od roku 2014 bolo toto ocenenie udelené  týmto významným slovenským a českým urológom: Prof. M. Horňák, Prof. J. Kliment, Prof. J. Dvořaček, Prof. M. Babjuk, Prof. Harňák

Výbor SUS venoval patričnú pozornosť aj vzdelávaniu sestier z urologických oddelení. V roku 1975 pomohol pri založení ich vlastnej sekcie. Sekcia urologických sestier v spolupráci s výborom SUS usporiadúva pracovné konferencie, ktoré sa konajú počas výročných konferencií SUS. Tieto pracovné konferencie nadobudli postupne vysokú odbornú aj organizačnú úroveň.

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prezident Slovenskej urologickej spločnosti
prednosta Kliniky urológie FNsP J.A. Reimana v Prešove

o nás

SEKCIA NEŠTÁTNYCH UROLÓGOV

Privátni urológovia Slovenska

Privatizácia v urológii začala v ambulantnej sfére v roku 1996, prví trinásti neštátni urológovia boli
MUDr. Pažický, MUDr. Sedlár, MUDr. Macko, MUDr. Durdjak, MUDr. Zács, MUDr. Buliščák, MUDr.
Gašparetz, MUDr. Matisko, MUDr. Lalinský, MUDr. Pitka, MUDr. Pompa, MUDr. Staško, MUDr.
Starovecký a MUDr. Vorobjev

Menovaní sa stretli dňa 16. – 17. augusta 1996 v Rimavskej Sobote a založili organizáciu ASUS – Asociácia súkromných urológov Slovenska, prediskutovali mnoho problémov, s ktorými sa stretli počas svojej praxe a navzájom si odovzdali mnoho cenných poznatkov.

Druhé stretnutie bolo 29. – 30. novembra 1996 taktiež v Rimavskej Sobote, pribudol MUDr. Harmaňoš, MUDr. Tretiníková, MUDr. Martin Varga.

Na organizácii stretnutí sa podieľali traja: MUDr. Durdjak, MUDr. Matisko a MUDr. Macko, od roku 2011 dodnes organizuje stretnutia 2x ročne posledný z menovaných, účasť býva okolo 50-60 urológov, preberajú sa aj ekonomicko – právne veci, ale predovšetkým na prednáškovej časti 4-5 hodín prevládajú odborné prednášky.

Keďže ASUS v minulosti nebola predstaviteľmi Výboru SUS akceptovaná a prijatá, preto bola dňa 24.5.2004 založená Sekcia neštátnych urológov pri SUS, v skutočnosti organizácia ASUS zmenila zaradenie a meno, na svoju dobu to bola prvá sekcia pri SUS, ktorá splnila minimálny počet 50 členov pri založení sekcie.

Do konca februára 2022 sa uskutočnilo 29 konferencií neštátnych urológov, na ktorých sa okrem slovenských urológov zúčastnili aj privátni urológovia z Čiech – doc. MUDr. Miroslav Hanuš, opakovane MUDr. Matoušková – členovia výboru ČUS, či predseda Európskej sekcie privátnych urológov MUDr. Haas z Nemecka, veľakrát členovia výboru SUS, či iní kolegovia zo štátneho sektoru. Všetci boli veľmi spokojní s priebehom podujatí neštátnych urológov SR.

Členovia sekcie neštátnych urológov prispievajú k rozvoju urológie na Slovensku svojimi aktivitami v rámci vzdelávania, organizácie (vytvorenie databázy mailových adries všetkých členov SUS), pripomienkovaním zákonov, veľkou účasťou na zadefinovaní a vypracovaní registračných listov jednotlivých výkonov v ambulancii a JS, ekonomickom zdôvodnení ich cenotvorby. SUS bola týmto
jedna z prvých odborných spoločností, ktoré to mali kompletne a dobre vypracované. Je len ľúto, že MzSR od roku 2005 nezrealizovalo ani jeden nový zoznam zdravotných výkonov v ambulanciách a JS
s ich ekonomicky oprávnenými nákladmi, takže nezostáva nič iné len pokračovať v systéme ako je nastavený.

Určite privátni urológovia nesúhlasia s Minimálnymi požiadavkami pre prevádzkovanie urologickej ambulancie, kde sa vyžaduje mikroskop a centrifúga, sú za kvalitnú prácu so sonografom, cystoskopom, uroflowmetrom či biopsiou prostaty. Už v minulosti sa podarilo odstrániť hlavné nedostatky a chyby Indikačných obmedzení pre urológa, v súčasnosti riešia nespravodlivosť nutnosti vlastných investícií do nákupu liekov pre pacientov na MzSR /tzv áčkové lieky/.

Poďakovanie za podporu Sekcii neštátnym urológom patrí posledných 12 rokov Výboru SUS, za 26 rokov firmám ako Syntelabo, Abbot, posledne Recordati, čo si veľmi ceníme, najväčšia podpora
a veľká vďaka patrí f.Promed.
Sekcia neštátnych urológov podporuje kvalitnú prácu všetkých urológov a má eminentnú snahu
o dobro celej urológie, aj naďalej prispeje svojimi možnosťami do dobrej a kvalitnej spolupráce. Členstvo
v sekcii je ponúknuté každému slovenskému urológovi, ktorý o to požiada.

28.2.2022
MUDr. Ladislav Macko, predseda Sekcie neštátnych urológov

Dňa 9.12.2022 odznela prednáška a diskusia na tému Bodovanie v urológii, vzhľadm na záujem uvádzam na tomto mieste prezentáciu

 http://sus.sk/wp-content/uploads/2022/12/Bodovanie-v-urologii-platne-presne-dna-10.12.2022.pptx

11.12.2022
MUDr. Ladislav Macko, predseda Sekcie neštátnych urológov

sídlo

Slovenská urologická spoločnosť o.z.

Strečnianska 13,
851 05 Bratislava – Petržalka

zaujímavé odkazy

© Slovenská urologická spoločnosť o.z. 2020