Slovenská urologická spoločnosť

Pripomienkovanie

Ak niekto má návrhy na úpravu platnej Koncepcie v zdravotnej starostlivosti v odbore urológia, zašlite pripomienky výboru SUS

Ak niekto má návrhy na úpravu Stanov SUS, zašlite ich výboru SUS