Bilancovanie činnosti SUS v roku 2015

Bilancovanie činnosti SUS v roku 2015

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,

blíži sa koniec roku, preto Výbor SUS bilancuje svoju činnosť v roku 2015. Nižšie nájdete hodnotenie odborných aktivít z pohľadu najdôležitejších podujatí v roku 2015 aj z hľadiska spolupráce s Českou urologickou spoločnosťou.

S poďakovaním za spoluprácu všetkým členom SUS v roku 2015

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Rok 2015 priniesol ďalší rozvoj spoločných aktivít SUS a ČUS

Pomaly končiaci sa rok 2015 priniesol ďalší rozvoj urológie. Na jednej strane sa zdokonaľuje kvalita diagnostických metód ako je napríklad využitie multiparametrického MRI pri zlepšení detekcie agresívnych foriem karcinómu prostaty, na druhej strane sa chirurgická liečba urologických ochorení v uplynulom roku ešte viac posunula smerom k väčšiemu uplatňovaniu miniinvazívnych postupov. Zachytiť všetky trendy súčasného rozvoja urológie vyžaduje neustále vzdelávanie a podporu praktickej výuky nových operačných postupov. Je chvályhodné, že v rámci Českej a Slovenskej urologickej spoločnosti bol uplynulý rok charakterizovaný vysokým počtom kvalitných odborných podujatí, ktoré boli zamerané nielen na analýzu výsledkov súčasných terapeutických postupov, ale aj na prezentáciu nových postupov, ktoré sa začali používať v každodennej klinickej praxi.

22. Výročná konferencia SUS v Prešove

Z mnohých podujatí, ktoré sa realizovali tohto roku za spoločnej účasti členov ČUS a SUS je potrebné spomenúť tie najdôležitejšie. V júni sa uskutočnila 22. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti v Prešove, ktorá okrem historicky najväčšieho počtu účastníkov (viacej ako 400 účastníkov) priniesla aj niektoré zásadné zmeny spojené s komplexným využitím elektronickej prezentácie odborného programu, abstraktov, posterov a intranetovej komunikácie počas kongresu. Na tomto kongrese bol prvýkrát prezentovaný aj priamy prenos z operačnej sály týkajúci sa robotickej operácie nádoru obličky. Významným faktorom bola aj veľká medzinárodná účasť zahraničných expertov s kvalitnými prezentáciami medzi ktoré patril aj ESU course zameraný na karcinóm obličky. S veľkým potešením sme privítali tradične bohatú aktívnu účasť českých urológov.

15th Central European Meeting v Budapešti

Po letnej prestávke bol ďalším významným regionálnym podujatím 15th Central European Meeting (CEM), ktorý sa uskutočnil v dňoch 2. – 4. októbra v Budapešti. Toto podujatie je zamerané (369 účastníkov) predovšetkým na to, aby mali mladí urológovia možnosť prezentovať svoje práce na významnom medzinárodnom podujatí , pričom všetky prijaté abstrakty sú publikované v prestížnom časopise European Urology, ktorého impact faktor je mimoriadne vysoký (13.938). Slovenskí (24 účastníkov, 15 abstraktov, 2 prehľadové prednášky) a českí (38 účastníkov, 35 abstraktov, 5 prehľadových prednášok ) urológovia mali úspešnú účasť na tomto podujatí. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti teší skutočnosť, že napriek nepriaznivým legislatívnym opatreniam, ktoré platia v SR (zdaňovanie tzv. nepeňažných príspevkov na edukáciu a ich oznamovacia povinnosť) a majú veľmi negatívny dopad na vzdelávacie aktivity v praxi, sa na Slovensku uskutočnilo 14 celoštátnych urologických podujatí a množstvo regionálnych akcií, bohužiaľ nepriaznivý dopad spomínaných opatrení sa odrazil v menšej účasti na niektorých podujatiach. Z tohto pohľadu sa Slovenská urologická spoločnosť pridala ku spoločnej protestnej aktivite Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory odoslanej na Ministerstvo zdravotníctva SR.

Stanovisko SUS k protónovej liečbe karcinómu prostaty

Okrem tejto negatívnej skutočnosti sa Výbor SUS zaoberal otázkami protónovej liečby karcinómu prostaty. K tejto problematike zastávame rovnaké zásadné stanovisko, ako Česká urologická spoločnosť, v ktorom spoločne jednoznačne odmietame všetky reklamné, ale aj akékoľvek odborné formy propagácie tohto liečebného postupu!!! V tejto súvislosti Výbor SUS na svojom zasadnutí 11. septembra 2015 zaujal negatívne stanovisko k protónovej liečbe karcinómu prostaty, ktoré vyplynulo z podrobnej analýzy dostupných odborných informácií o onkologických výsledkoch tejto liečby a zároveň táto problematika bola diskutovaná s hlavným odborníkom MZ SR pre radiačnú onkológiu, doc. MUDr. P. Dubinským, PhD., ktorý poukázal na medicínsku nevhodnosť tohto spôsobu terapie i na neadekvátne vysoké náklady tejto liečby. Stanovisko členov Výboru SUS bolo odoslané prostredníctvom e-mailu všetkým členom SUS a zavesené na stránku SUS.

61. Výročná konferencie ČUS v Olomouci

Tretím veľmi významným podujatím, ktoré sa uskutočnilo len nedávno bola 61. Výročná konferencia Českej urologickej spoločnosti ČLS JEP, 21. – 23. októbra 2015 v Olomouci. Táto konferencia bola veľmi úspešná po odbornej aj spoločenskej stránke. Na podujatí bolo prítomných okolo 1 000 účastníkov. Takáto veľká účasť ( takisto najväčšia v histórii ČUS) vyžadovala dokonalú organizáciu a logistiku podujatia, čo sa podľa hodnotenia „ staronového“ predsedu ČUS prof. Babjuka, organizátorom dokonale podarilo. Sme veľmi radi, že sa podujatia zúčastnil aj veľký počet slovenských urológov. Mali sme možnosť priameho porovnania odbornej úrovne a rozsahu diagnostických a liečebných metód medzi obidvomi krajinami. Napriek, tomu že českí urológovia opakovane diskutovali o možnostiach zlepšenia úrovne českej urológie , z pohľadu slovenského účastníka bola táto nepriama konfrontácia „studenou sprchou“ , napríklad aj pre veľké rozdiely v prístrojovom vybavení.

Podpora mladej generácie urológov

Významným prvkom edukačnej aktivity je cielená podpora mladej generácie urológov. Výsledky nedávnej dotazníkovej ankety medzi slovenskými rezidentmi a mladými urológmi ukázali, že nastupujúca generácia urológov má záujem o zvyšovanie nielen teoretických ale aj operačných vedomostí, čo je priaznivý ukazovateľ. Bohužiaľ väčšina z nich je presvedčená, že nemá dostatok príležitosti operovať! Tieto informácie podporujú edukačné aktivity ČUS a SUS, ktoré predpokladajú, že v roku 2016 sa naplno rozbehne projekt rozvoja spolupráce českej, slovenskej , poľskej a maďarskej urologickej spoločnosti určený mladej generácii urológov z uvedených krajín. Cieľom projektu je ponúknuť možnosti krátkodobých stáži na vybraných pracoviskách, tak aby realizácia týchto školiacich pobytov bola, čo najjednoduchšia z hľadiska administratívnych požiadavok pre uchádzačov. Hlavným kritériom je odporúčanie národnej urologickej spoločnosti. Okrem toho, táto forma školení má byť cenovo veľmi prístupná s tým, že školiace pracoviská sú ochotné pomôcť pri vybavovaní prijateľného ubytovania a niektorých ďalších nákladov spojených s pobytom. Slovenská urologická spoločnosť sa pripojila k vynikajúcej myšlienke prof. Babjuka pripojiť k spolupráci českých a slovenských urológov aj ďalšie dve susediace krajiny: Poľsko a Maďarsko.

V Českej republike boli pre túto aktivitu vybrané tieto pracoviská:

Na Slovensku ponúkajú rezidentom a mladým urológom stáže:

V Maďarsku je to:

A v Poľsku:

Okrem týchto nových možností Európska urologická spoločnosť umožňuje viacero foriem krátkodobých a dlhších štúdijných pobytov vo vybraných centrách. Pomerne prísne odmienky a presný postup na prihlásenie je uvedený na stránke EAU (www.uroweb.org/education/scholarschip, European Urological Scholarschip Programme). Úspešní uchádzači (vek do 40 rokov) majú možnosť pobytu (4 týždne alebo 12 týždňov, resp. one year research-fellowship) na renomovaných európskych urologických pracoviskách (Viedeň, Amsterdam, Brusel, Barcelona, Štokholm atď.) pričom EAU financuje všetky tieto projekty. Nedávno prezident Európskej urologickej asociácie prof. Chapple ponúkol ďalší výukový program EAU aj pre študentov medicíny, ktorí majú záujem venovať sa urológii po skončení štúdia. Táto iniciatíva je zameraná smerom do budúcnosti s cieľom udržať kontinuálny profesionálny rozvoj nášho odboru.

European Board of Urology v Bratislave

Pre edukačné aktivity v rámci Európskej urologickej spoločnosti je tiež významným podujatím stretnutie členov European Board of Urology, ktoré sa tohto roku uskutočnilo 8. – 9. mája v Bratislave. Každá národná urologická spoločnosť má svojich zástupcov (za SUS prof. Švihra a Doc. Goncalves). Úloha tejto organizačnej zložky EAU je vymedzenie rozsahu a hlavných strategických cieľov pre postgraduálne vzdelávanie mladých urológov pre nasledujúci rok. Toto podujatie bolo po odbornej a organizačnej stránke pripravené na vysokej úrovni, za čo predseda EBU prof. Müller poslal ďakovný list hlavnému organizátorovi prof. Švihrovi za excelentnú organizáciu podujatia.

Pracovná skupina Mladých Urológov

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti po svojom zvolení minulého roku inicioval v zmysle podpory mladých urológov vznik Pracovnej skupiny mladých urológov (PSMU) pri SUS. Toto zoskupenie si vytvorilo vlastné organizačné vedenie, plán činnosti a čo je najdôležitejšie Výbor SUS pre činnosť PSMU vyčlenil finančný grant, pre ktorý bol vytvorený neinvestičný fond AESCULAPIUS. Ďalším dôležitým faktom je , že fond je v správe PSMU a SUS má len kontrolný mechanizmus na čerpanie prostriedkov. Inými slovami, „ mladí“ rozhodujú o tom čo budú financovať. Jedným z podujatí, ktoré stihli členovia tejto pracovnej skupiny zorganizovať, bol prvý ročník Školy mladých urológov v Jasnej v Nízkych Tatrách. Vzhľadom k tomu, že toto podujatie bolo veľmi úspešné a má silný potenciál na vytvorenie dlhodobej tradície uskutoční sa na jar budúceho roku jeho druhý ročník. V zastúpení Pracovnej skupiny mladých urológov pri SUS pozývame rezidentov a mladých urológov registrovaných v ČUS na aktívnu účasť na tomto podujatí. Zmyslom tejto aktivity je okrem podpory mladej generácie vytvoriť príležitosť na vzájomné kontakty mladých slovenských a českých urológov, čo bude určite dobrým základom pre pokračovanie dobrej spolupráce ČUS a SUS aj v budúcnosti!

S prianím úspešného dovŕšenia pracovných aj osobných predsavzatí v roku 2015 želá všetkým členom Slovenskej a Českej urologickej spoločnosti všetko najlepšie v nasledujúcom roku 2016,

za Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Foto: Stretnutie predsedov urologických spoločností počas 61. Výročnej konferencie ČUS v Olomouci 21.10.2015. Zľava: Prof. Tenke, predseda Maďarskej urologickej spoločnosti, Prof. Babjuk, predseda Českej urologickej spoločnosti, Prof. Wolski, predseda Poľskej urologickej spoločnosti, Doc. Minčík, predseda Slovenskej urologickej spoločnosti.


Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message