Úvodné slovo predsedu SUS

Úvodné slovo predsedu SUS

Slovo na úvod

Slovenská urologická spoločnosť (SUS) a Urologické oddelenie FN  v Nitre spolu so Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek, sekciou sestier pracujúcich v urológii zorganizovali 21. výročnú konferenciu, ktorá sa konala začiatkom  júna v peknom prostredí Divadla Andreja Bagara  v Nitre.

Nie je mnoho miest na Slovensku, ktoré  majú takú bohatú  históriu, množstvo kultúrnych pamiatok  a  výhodnú polohu ako  má  Nitra. Dnes je Nitra centrom hospodárstva, kultúry, cirkvi a športu Nitrianskeho kraja a vďaka výstavisku Agrokomplex aj medzinárodným výstavným centrom. Nitra je aj mestom mladých, sú tu dve univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Okrem kvalitného odborného programu mohli účastníci konferencie spoznať aj centrum mesta s jeho historickou architektúrou. Pohľad na divadlo, panorámu hradu a nad všetkým panujúci Zobor bol umocnený aj slnečným a teplým počasím, ktoré privítalo  účastníkov  konferencie po niekoľkých týždňoch chladného a daždivého obdobia. To všetko prispelo k tomu, že v priebehu podujatia vládla príjemná pracovná atmosféra.

Program 21. výročnej konferencie

Ocenenie vzájomnej spolupráce Českej a Slovenskej urologickej spoločnosti

Slávnostné otvorenie malo okrem tradičného spoločenského významu aj akcent ocenenia vzájomnej  spolupráce Českej a Slovenskej urologickej  spoločnosti. V tejto súvislosti   odovzdal prof. Breza, podpredseda Slovenskej lekárskej  spoločnosti  Zlatú medailu Slovenskej lekárskej  spoločnosti dvom  významným  českým urológom, ktorí túto spoluprácu dlhodobo  rozvíjajú a osobne podporujú. Toto ocenenie  si prevzali prof. Babjuk a prof. Hanuš, okrem toho profesorovi Babjukovi  bolo udelené Slovenskou urologickou  spoločnosťou  aj čestné členstvo z rovnakých  dôvodov. Z  jeho súčasného významného postavenia v Európskej urologickej spoločnosti profituje aj slovenská urológia. Mnohí slovenskí urológovia mali možnosť  zúčastniť  sa vynikajúcich operačných  workshopov, ktoré  organizuje prof. Babjuk na svojom pracovisku, slovenskí rezidenti  sa pravidelne  zúčastňujú európskeho edukačného programu, ktorý sa koná   už niekoľko  rokov  v Prahe pod garanciou ČUS. O dobrej vzájomnej  spolupráci svedčí aj veľká účasť  českých urológov na konferencii v Nitre kde  takmer  polovica prednášok (33) bola z českých pracovísk. To len potvrdzuje  tú skutočnosť,  že  vzájomné úsilie oboch odborných spoločností pokračovať v doterajšej spolupráci nie  sú len prázdne slová.

Vedecký program konferencie

Vedecký program podujatia zahŕňal celkove  78 prednášok, ktoré  boli  rozdelené  do 5 sekcií    ( 1. sekcia – Inkontinencia moču, 2. sekcia -BPH, urolitiáza, nádory močového mechúra, 3. sekcia-  Karcinóm prostaty, 4. sekcia – Vária  5 sekcia-  nádory  obličiek).

Úvodné prednášky patrili  zahraničným hosťom. Šiesti renomovaní  prednášatelia prezentovali najnovšie poznatky v týchto  témach: 1. Radical prostatectomy for high risk prostate S. Joniau – EAU lecture (Leuven, B),. Urology in Poland Z. Wolski (Bydgoszcz, PL), 3. Penile cancer P. Niyrady (Budapest, H), 4. Urethral stricture – state of the art lecture M. Zacharias (Berlin, D),5. Současné možnosti terapie litiázy dolního kalichu ledviny, A. Petřík (České Budejovice, CZ),6. Skríning karcinomu prostaty – aktuální pohled. J. Dvořáček (Praha, CZ).

Úvodný  blok prednášok  doplnili aj  prednášky  mladých  slovenských  a českých urológov, ktorí sa  priaznivo  zhostili tejto  úlohy a ich prednášky: Complication after radical cystectomy: Reporting, causal factors ,A. Brisuda (Praha, CZ),  Karcinóm obličky: Expresia vybraných biologicky aktívnymi ligandami indukovateľných transkripčných faktorov, V. Lenko (Bratislava) dokumentovali, že mladá  generácia slovenských a českých  urológov  sa  vybrala správnym smerom. Na Slovensku,  takýchto mladých urológov, ktorý sú ochotní prednášať a publikovať  nie je veľa, preto  je  dôležité, aby mladí  urológovia na Slovensku mali možnosť prezentovať  svoju odbornú činnosť na všetkých podujatiach, ktoré   budú organizované SUS. Pre rozvoj širšej medzinárodnej  prezentácie  je takýmto podujatím  blížiaca sa konferencia CEM v Krakove na jeseň (10. – 12. október) tohto roku, kde príspevky mladých autorov  budú zvlášť vítané. Termín odoslania abstraktov je veľmi blízky – 1. júl 2014 (www.cem.uroweb.org).

Okrem konferencie urológov prebiehala paralelne aj konferencia Sekcie sestier pracujúcich v urológii.

Európská škola urológie

Súčasťou odborného programu bola aj Európska škola urológie, ktorú viedli  profR. J. A. van Moorselaar z  Amsterdamu a Dr. S. Joniau z Leuvenu. Ich prezentácia včasnej diagnostiky  a súčasných možností liečby karcinómu prostaty bola skvelým  prehľadom súčasných poznatkov  a praktických skúseností pri liečbe  tohto onkologického  ochorenia.

Spoločenský program

Spoločenská časť podujatia bola v znamení vzájomných stretnutí  v rámci diskusného večera na ktorom dominovala hudobná skupina Uroband, ktorá nastúpila v rozšírenej zostave a s novým repertoárom, ktorý rezonoval dlho do večera.

Plenárna schôdza SUS

Na plenárnej schôdzi členov SUS predložil prof. Kliment – predseda končiaceho výboru  SUS  stručné hodnotenie  činnosti, pričom  vyzdvihol viaceré významné  aktivity SUS, medzi ktoré patrili najmä kvalitné odborné podujatia ako napríklad Škola urológie,  Onkoforum, Vezikoforum a Zimné sympózium  vo V. Tatrách. S priaznivým  hodnotením   bola  prezentovaná existencia a fungovanie registra karcinómov obličiek.  Prof. Kliment poďakoval za prácu  všetkým členom výboru.

Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu: Najlepšie urologické pracoviská sú v Martine, Banskej Bystrici, Prešove a Žiline

Správa hlavného odborníka  MZ  SR pre urológiu prim. Dr. Baláža  sa stala predmetom bohatej diskusie najmä z pohľadu materiálneho a technického vybavenia  lôžkových oddelení. Z diskusie vyplynulo, že  získavanie moderných prístrojov pre rozvoj operačných postupov je  mimoriadne  náročné, chýbajú systémové a legislatívne  normy, ktoré  by zabezpečili zlepšenie situácie rovnako na všetkých pracoviskách.

Dr. Baláž prezentoval  aj hodnotenie urologických pracovísk na  Slovensku z hľadiska  rozsahu a náročnosti operačných  postupov a uplatnenia moderných technológii najmä v laparoskopickej operatíve. Z tohto pohľadu medzi najlepšie urologické pracoviská  patria pracoviská v Martine, Banskej Bystrici, Prešove a v Žiline.

Nový výbor SUS

Predseda volebnej komisie Prof. Bujdák  informoval prítomných o výsledkoch volieb do výboru SUS. Členovia novo zvoleného  výboru SUS potom na  druhý deň zvolili predsedu a ďalších  funkcionárov výboru.

Predsedom Slovenskej urologickej spoločnosti sa stal Doc. Mudr. Ivan Minčík, PhD., prednosta Urologickej kliniky v Prešove, podpredsedom a súčasne vedeckým sekretárom bol zvolený Prof. Ján Švihra, PhD.  z Urologickej kliniky z Martina. Tajomníkom  výboru SUS bol zvolený Dr. P. Kertéz  z neštátnej urologickej ambulancie z Bratislavy.

Ďalší členovia  výboru  sú Prof. Peter Bujdák, PhD.  z Urologickej kliniky  z Bratislavy, Prim. Vladimír Baláž, PhD. z Urologickej kliniky z B. Bystrice, Doc. Gonzalves, PhD.  z neštátnej urologickej ambulancie z Bratislavy, Dr. Ladislav Macko z neštátnej urologickej ambulancie z Levíc, Dr. Roman Sokol  z neštátnej urologickej ambulancie  z Trenčína a Dr. Martin Hrivňák, PhD. z neštátnej urologickej ambulancie z Košíc, ktorý je  súčasne aj podpredsedom  Slovenskej sexuologickej spoločnosti.

Predsedom dozornej rady  bol zvolený Dr. Igor Milichovský z neštátnej urologickej ambulancie z Košíc. Ďalší členovia  dozornej rady sú Marek Brezovský, PhD. z neštátnej urologickej ambulancie z Nitry a Dr. Viliam Kubas z Urologickej kliniky z B. Bystrice.

Slovo na záver

Ako už bolo spomenuté výsledkom korešpondenčných volieb do SUS je nominácia  nových členov výboru, pričom z pohľadu terajšieho zastúpenia sa jedná  o „prirodzenú generačnú výmenu“  na jednej strane a na druhej strane je snahou nového výboru SUS nadviazať na prácu vynikajúcich slovenských urológov prof. Brezu, prof. Klimenta a prof. Valanského, ktorí posledné desaťročie neúnavne dvíhali úroveň slovenskej urológie a nie sú členmi nového výboru SUS. Ich prínos pre smerovanie urológie na Slovensku  vyžaduje nesmierny a trvalý obdiv a úprimné poďakovanie za ich nezištnú prácu, ktorá bola väčšinou na úkor ich osobného voľna a obetovania sa v prospech rozvoja odboru. Z tohto hľadiska členovia nového výboru majú náročnú úlohu. Potrebné je udržať nielen „vysoko nastavenú latku“ odborných podujatí, ktoré si získali stabilné miesto v systéme postgraduálneho vzdelávania urológov na Slovensku, ale aj naplniť mnohé nové ciele, ktoré si členovia novozvoleného  výboru SUS na  svojom prvom  zasadnutí stanovili.

Vážené kolegyne a kolegovia, konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti v Nitre bola zmysluplným pracovným stretnutím  slovenských a českých urológov, ktoré prinieslo množstvo nových odborných impulzov a príjemných zážitkov.

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message