Kompletné výsledky hlasovania do Výboru SUS a Dozornej rady SUS 2018 – 2022

Kompletné výsledky hlasovania do Výboru SUS a Dozornej rady SUS 2018 – 2022

Pozrite si kompletné výsledky v prílohách:

1. Výsledky Elektronických volieb do orgánov Slovenskej urologickej spoločnosti na obdobie jún 2018 – jún 2022

Na Plenárnej schôdzi členov Slovenskej urologickej spoločnosti , ktorá sa uskutočnila dňa 7.6.2018 boli vyhlásené výsledky elektronického hlasovania, ktoré sa uskutočnilo v období od 7.5. do 20.5. 2018.

Výsledky vyhlásil predseda Volebnej komisie prim. MUDr. Michal Korček. Poradie podľa počtu získaných hlasov:

#Priezvisko Meno, titulPočet hlasov
1.Minčík Ivan, Doc., MUDr., PhD.121 z 182 – 66,48 %
2.Macko Ladislav , MUDr.101 z 182 – 55,49 %
3.Baláž Vladimír , MUDr., PhD.83 z 182 – 45,60%
4.Goncalves Frederico , Doc., MUDr., PhD.74 z 182 – 40,65%
5.Kollárik Boris , MUDr.,PhD,FEBU65 z 182 – 35,71%
6.Kertes Peter, MUDr.61 z 182 – 33,51%
7.Korček Michal, MUDr.60 z 182 – 32,96%
8.Velk Ľubomír , MUDr., PhD.,MPH54 z 182 -29,67%
9.Marko Jozef , MUDr.52 z 182 – 28,57%

Do Dozornej rady boli zvolení títo členovia:

#Priezvisko Meno, titulPočet hlasov
1.Brezovský Marek, MUDr., PhD.50 z 177 – 28,24%
2.Hrivňák Martin , MUDr., PhD.45 z 177 – 25,42%
3.Breza Ján , MUDr., PhD., Ing.28 z 177 – 15,81%

Predseda Volebnej komisie zvolal po skončení odborného programu stretnutie členov novozvoleného Výboru a Dozornej rady SUS. Na tomto stretnutí všetci zvolení kandidáti potvrdili svoj záujem pracovať v orgánoch do ktorých boli zvolení. Následne predseda volebnej komisie vyzval členov Výboru SUS, aby uskutočnili voľby predsedu Slovenskej urologickej spoločnosti. Tajným hlasovaním bol za predsedu zvolený Doc. MUDr. Ivan Minčík,PhD ( zvolený jednohlasne). Verejným hlasovaním boli zvolení ďalší funkcionári Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti na funkčné obdobie jún 2018- jún 2022.

Predseda

Doc. MUDr. Ivan Minčík,PhD

Podpredseda, poverený koordináciou činnosti členov pracujúcich na lôžkových oddeleniach

prim. MUDr. Michal Korček

Podpredseda, predseda Sekcie neštátnych lekárov

MUDr. Ladislav Macko

Vedecký sekretár

Prim.MUDr. Boris Kollárik,PhD,FEBU

Tajomník

MUDr. Peter Kertes

Členovia Výboru

Prim. MUDr. Vladimír Baláž,PhD ( Hlavný odborník MZ SR), 
Doc. MUDr.Frederico Goncalves,PhD
Prim. MUDr. Ľubomír Velk,PhD, MPH
MUDr. Marko Jozef

Členovia Dozornej rady zvolili za predsedu tohto orgánu MUDr. Martina Hrivňáka, PhD.

Piati členovia Výboru SUS sú z lôžkových oddelení. Z toho dvaja pracujú v univerzitných nemocniciach a traja vo fakultných nemocniciach. Dvaja členovia Výboru sú prednostovia urologických kliník, dvaja sú primári vo fakultných nemocniciach a jeden je primárom lôžkového oddelenia v univerzitnej nemocnici. Akademické vzdelanie majú piati členovia Výboru ( 2x docent, 5x PhD), jeden člen má medzinárodný titul FEBU a jeden má ukončené vzdelanie s titulom MPH. Štyria členovia pracujú v urologických ambulanciach.

Z uvedeného pohľadu má terajší Výbor SUS optimálne zloženie, ktoré odráža rozloženie počtu členov v lôžkovej a ambulantnej časti, pričom práve takéto zloženie je dôležitým predpokladom na spoločné riešenie odborných, organizačných a administratívnych problémov vo všetkých oblastiach činnosti Slovenskej urologickej spoločnosti.

Vekový priemer Výboru SUS je 52,2 roka, čo je tiež predpoklad na dostatočnú kreativitu, spojenú so skúsenosťou s prácou vo Výbore SUS. Až piati členovia pracovali v predchádzajúcom Výbore, ktorý prezentoval mnohé úspešné projekty. Novozvolenému Výboru SUS nechýba tiež silný entuziasmus a snaha posunúť rozvoj slovenskej urológie správnym smerom.

Želáme všetkým novozvoleným členom Výboru SUS a Dozornej rady veľa úspechov pri naplňaní poslania, ktoré dobrovolne vzali na svoje plecia.

Doc. MUDr. Ivan Minčík,PhD
Predseda Slovenskej urologickej Spoločnosti

2. Fotogaléria členov Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD
Predseda Slovenskej urologickej spoločnosti
Klinika urológie, FNsP J.A. Reimana
Prešov
Prim. MUDr. Michal Korček
Podpredseda SUS poverený koordináciou činnosti členov pracujúcich na lôžkových oddeleniach
Urologické oddelenie, FN Nitra
MUDr. Ladislav Macko
Podpredseda, Predseda Sekcie neštátnych lekárov
UROCENTRUM, Levice
Prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD, FEBU
Vedecký sekretár
MUDr. Peter Kertes
Tajomník Výboru SUS
Medicínske centrum, Bratislava
Prim. MUDr. Vladimír Baláž, PhD
Hlavný odborník MZ SR pre Urológiu
Urologická klinika, FNsP F.D. Roosevelta
Doc. MUDr. Frederico Goncalves,PhD
Člen Výboru SUS
Medicínske centrum, Bratislava
MUDr. Marko Jozef
Člen Výboru SUS
Urologická ambulancia, Nitra
Prim. MUDr. Ľubomír Velk,PhD, MPH
Člen Výboru SUS
Urologické oddelenie, Rastislavova 43-UNLP Košice
MUDr. Martin Hrivňák, PhD
Predseda dozornej rady
Urologická ambulancia , Košice


Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message