Postgraduálne vzdelávanie (PSG)

Vážené kolegyne a kolegovia,

od 1. júna 2012 je po registrácii v Slovenskej lekárskej knižnici umožnený jej členom vzdialený prístup k plným textom odborných článkov z pohodlia Vášho domova! Využite možnosť čerpať plnohodnotné informácie z databáz OvidSP, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley a ďalších zdrojov. Na financovanie tejto služby prispieva aj Slovenská lekárska komora.

Akreditované pracoviská
pre PSG vzdelávanie

Pracoviská akreditované pre postgraduálne vzdelávanie a získanie atestácie v odbore urológia v Slovenskej republike:

  • II. Urologická klinika SZU,
    Limbová 12, 833 03 Bratislava
  • Urologická klinika JLF UK a UN Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
  • Urologická klinika LF UPJŠ a UN Košice, UN L. Pasteura, Trieda SNP 1, 040 66 Košice

Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy

Špecializačný odbor urológia

Špecializačný odbor onkológia v urológii

Časovo-tematický plán

Časovo-tematický plán realizácie špecializačného študijného programu pre odbor urológia na JLF UK v Martine