Odborné stáže
v zahraničí

Vážení členovia Slovenskej urologickej spoločnosti,
členovia sekcie Mladých urológov,

ak máte záujem o krátkodobú stáž na zahraničných pracoviskách v SK, CZ, HU, PL, pozrite si podrobnosti o podmienkách stáže na jednotlivých pracoviskách:

Na príprave týchto klinických stáži pracovali Výbory národných urologických spoločností uvedených krajín niekoľko mesiacov. Výsledkom tejto aktivity je v Európe ojedinelá a výnimočná možnosť pre mladých urológov:

  • absolvovať krátkodobú stáž na renomovaných pracoviskách,
  • pričom administratívne postupy sú na rozdiel od stáži organizovaných EAU ( publikačná aktivita v karentovaných časopisoch apod…) minimálne!


Stačí ak prípadní uchádzači budú doporučení sekciou Mladých urológov a schválení Výborom SUS.

Výbor SUS je presvedčený, že pre budúcnosť a rozvoj Slovenskej urológie je vhodné využiť tieto skvelé možnosti a preto bude intenzívne podporovať túto novovzniknutú medzinárodnú spoluprácu aj z hľadiska pokrytia finačných nákladov.

S pozdravom

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti