Slovenská urologická spoločnosť

Právne predpisy a veci s nimi súvisiace

Obsah

Zákon 362/2011

časová verzia účinná od 31.1.2022 do 31.3.2022
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Zákon 576/2004 Z.z.

časová verzia účinná od 31.1.2022 do 31.12.2022
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Zákon 577/2004 Z.z.

časová verzia účinná od 1.1.2022 do 31.12.2023
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 

Zákon 581/2004 Z.z.

časová verzia predpisu účinná od 15.1.2022 do 30.11.2022
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Slovenská urologická spoločnosť

Elektronický kreditný systém

– od 1.1.2021 do 31.12.2021 – potrebný počet kreditov 90  – koľko mám splnených ?