ČASOPISY

Urologické časopisy a zdroje odborných
informácií pre urológov

Časopis Klinická urológia

Postgraduálny vedecký lekársky časopis Slovenskej urologickej spoločnosti

Periodicita: 3x ročne

ISSN 1336-7579

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. Všetky články sú recenzované.

Časopis Česká urologie

Časopis České urologické společnosti ČLS JEP

Periodicita: 4x ročně

ISSN 2336-5692

Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Urologické listy

Urologické listy se staly oblíbeným periodikem českých a slovenských urologů. Mají vysokou úroveň kvality: jsou v nich uveřejňovány přehledné články předních českých i zahraničních odborníků z oblasti urologie, doplňované obsáhlými obrazovými přílohami.

Periodicita: 4x ročně

ISSN 1214-2085 (tištěná verze) / ISSN 1801-7584 (online verze)

Časopis Urologie pro praxi

Urologie pro praxi přehledným a praktickým způsobem přináší nejnovější poznatky z oblasti diagnostiky a léčby především urologických onemocnění, ale i nemocí s urologií souvisejících. Zároveň nabízí velmi žádané příspěvky z praxe, ať již v podobě kazuistik, či formou informací z jiných pracovišť. Vychází od roku 2000.

Periodicita: 5x ročně + 1 speciál

ISSN 1213-1768 (tištěná verze) / ISSN 1803-5299 (online verze)

Portál I-med

E-learningový portál Slovenskej lekárskej komory pre celoživotné vzdelávanie lekárov.

ISSN 1338-4392

Všetky publikované články prechádzajú recenziou.

Slovenská lekárska knižnica

Slovenská lekárska knižnica (SlLK) je verejnou vedeckou knižnicou so zameraním na lekárske vedy a zdravotníctvo. V rámci svojej špecializácie má celoslovenskú pôsobnosť a knižnično-informačné služby poskytuje odbornej a laickej verejnosti.

Poslaním knižnice je uspokojovať informačné potreby a požiadavky používateľov, poskytovať autorizované informácie a relevantné dokumenty z domácich a zahraničných informačných zdrojov, s osobitným zreteľom na kontinuálne celoživotné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov ako aj zabezpečovať prístup k informáciám z oblasti medicíny a zdravotníctva širokej laickej verejnosti.