Prihláška do Projektu ČIK centier

Prihláška do Projektu ČIK centier

Centrum pre edukáciu a praktický nácvik čistej intermitentnej (auto)katetrizácie

Úvodné informácie

Projekt je realizovaný z edukačného grantu spoločnosti Coloplast A/S Slovensko, odborne ho zastrešuje Slovenská urologická Spoločnosť (SUS). Je určený pre teoretickú aj praktickú edukáciu pacientov o intermitentnej autokatetrizácii.

Spoločnosť Coloplast A/S a SUS ako správcovia osobných údajov spracúvajú na základe tejto prihlášky osobné údaje zdravotníckeho pracovníka, ktoré sú v nej uvedené. Spracovanie osobných údajov, ich archivácia a použitie je výhradne na účely tohoto projektu a v súlade s požiadavkami GDPR. Podrobné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú uvedené v príslušnom internom predpise spoločnosti Coloplast A/S a SUS. V prípade potreby budú poskytnuté povereným zamestnancom spoločností.

Svojim podpisom prihlášky do projektu zároveň poskytujete obom vyššie spomínaným právnym subjektom súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Prihláška do projektu je dobrovoľná.
Spoločnosť Coloplast A/S si vyhradzuje právo rozhodnúť o počte pracovísk, ktoré budú do projektu zaradené v danom kalendárnom roku – toto rozhodnutie vyplýva z finančného rozpočtu edukačného grantu, ktorý spoločnosť Coloplast A/S schválila na daný rok.
Prihlášky, ktoré nebolo možné zahrnúť do projektu v daný rok, budú môcť byť zaradené v budúcom kalendárnom roku – o tejto skutočnosti budú zainteresovaní informovaní písomne.

Ďalšie aktuality

Urológia na kongrese SVLS 2021

Dňa 13.9.2021 na Kongrese Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska v Šamoríne bola vyhradená hodina pre odbor urológie, kde všeobecní lekári mali záujem vypočuť si 3 urologické

2% dane pre Slovenskú urologickú spoločnosť o.z.

Činnosť našej odbornej spoločnosti sa nezaobíde bez finančných prostriedkov. Bohužiaľ od štátnych orgánov nedostávame, žiadne príspevky (len množstvo požiadaviek), preto na svoju činnosť si musíme zarobiť. Jednou

Projekt urodynamických centier na Slovensku

Cieľom projektu urodynamických centier, vznikajúcich v Slovenskej republike, je vytvorenie kooperujúcej siete ambulantných urodynamických centier s garanciou poskytovaných služieb v oblasti intermitentná katetrizácia, najmä pre

Zdieľať:

Send Us A Message