Stanovy Slovenskej urologickej spoločnosti

Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(1) Slovenská urologická spoločnosť (ďalej len ,,SUS“) je dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie a odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne urológie.

(2) SUS je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

(3) SUS je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len ,,SLS“).

(4) SUS môže vstupovať ako samostatný subjekt do právnych vzťahov s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

(5) SUS pôsobí na území celej Slovenskej republiky.

(6) Sídlom SUS je Strečnianska 13, 851 05 Bratislava – Petržalka.

Čl. 2
CIELE A ČINNOSŤ

(1) Cieľom SUS je rozvíjať medicínsky odbor urológie.

(2) SUS realizuje tento cieľ:

a) iniciovaním a sprostredkovaním prenosu najnovších vedeckých odborných medicínskych diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou kontinuálneho ďalšieho vzdelávania,

b) odbornou garanciou kontinuálneho ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v urológii,

c) podporou vedy a výskumu v urológii,

d) iniciovaním, predkladaním, presadzovaním a publikáciou návrhov a stanovísk k:

1. otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou urológie,

2. možnostiam uplatňovať preventívne, diagnostické, liečebné a rehabilitačné postupy na aktuálnej vedeckej úrovni v urologickej praxi,

3. otázkam legislatívnej úpravy problematiky urológie,

4. otázkam etiky lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov,

5. otázkam špecializačných náplní v urológii a k otázkam koncepcie urológie,

6. návrhom odborníkov za členov vládnych i mimovládnych orgánov riešiacich urologickú problematiku,

e) podieľaním sa na expertnej činnosti,

f) participáciou pri postgraduálnej výchove v urológii,

g) podieľať sa v súčinnosti s partnerskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami na ochrane a podpore zdravia a prevencie urologických ochorení,

h) osvetovej činnosti.

(3) V rámci kontinuálneho ďalšieho vzdelávania SUS:

a) usporadúva odborné vedecké podujatia (kongresy, sympóziá, konferencie, prednášky, semináre, kurzy, školenia a pod.) a ďalšie akcie (sprievodné výstavy a sympóziá medicínskych a farmaceutických spoločností), ktoré prispejú k plneniu poslania SUS,

b) vysiela a podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí,

c) vydáva alebo sa podieľa na vydávaní odborných medicínskych časopisov, zborníkov, bulletinov, publikácií a iných informačných materiálov,

d) garantuje vedeckú náplň sympózií, farmaceutických a iných medicínskych spoločností, ak o to požiadajú a ak je náplň týchto sympózií v súlade s poslaním SUS,

e) iniciuje a podporuje vznik pracovných skupín združujúcich členov SUS zaoberajúcich sa špecifickou urologickou problematikou.

(4) SUS spolupracuje s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa urologickou problematikou, zastupuje a obhajuje odborné záujmy a urológov v Slovenskej republike a v ostatných domácich a medzinárodných odborných organizáciách.

(5) SUS udeľuje ocenenia Slovenskej urologickej spoločnosti za významný prínos k rozvoju urológie a navrhuje svojich členov na udelenie cien, medailí a čestných titulov Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Čl. 3
DRUHY ČLENSTVA V SUS

(1) SUS má nasledujúce druhy členstva:

a) riadne,

b) čestné.

(2) Riadnym členom SUS sa môže stať fyzická osoba, ktorá je lekárom a ktorá sa stotožňuje s poslaním, cieľmi a so stanovami SUS.

(3) Záujemca o riadne členstvo podáva písomnú žiadosť, v ktorej uvedie osobné údaje a kvalifikáciu. Členstvo vzniká kladným rozhodnutím výboru SUS vyhotovenom v písomnej forme.

(4) Čestné členstvo udeľuje výbor SUS za mimoriadne zásluhy o rozvoj urológie. Čestný člen SUS má všetky práva riadneho člena, neplatí však členské príspevky. Podmienky a postup udeľovania čestného členstva upraví výbor SUS svojím uznesením.

Čl. 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SUS

(1) Riadny a čestný člen SUS má právo:

a) zúčastňovať sa činností SUS,

b) voliť a byť volený do orgánov SUS,

c) navrhovať zmeny stanov a vnútorných predpisov SUS,

d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom SUS,

e) na zvýhodnený prístup na podujatia SUS,

f) využívať služby poskytované členom orgánmi SUS,

g) na informácie o aktivitách SUS,

h) byť navrhovaný na členstvo v odborných komisiách a výboroch štátnych orgánov, komôr, domácich a zahraničných partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií, ktorých záujmy a predmet činnosti nie sú v rozpore s poslaním SUS,

i) byť vysielaný a zúčastňovať sa zahraničných odborných podujatí a študijných pobytov,

j) uchádzať sa o ocenenia SUS a SLS.

(2) Členovia SUS sú povinní:

a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy SUS a všeobecne platné právne predpisy,

b) nepoškodzovať a neohrozovať záujmy (etické, odborné, ekonomické a iné) a činnosť SUS,

c) pravidelne a v lehote splatnosti platiť členské príspevky s výnimkou čestných členov SUS,

d) riadne vykonávať zverenú funkciu,

e) hospodáriť riadne s prostriedkami zverenými SUS,

f) poskytovať údaje do registrov vedených SUS,

g) poskytovať údaje pre potreby členskej evidencie.

Čl. 5
ZÁNIK A POZASTAVENIE ČLENSTVA V SUS

(1) Riadne členstvo zaniká:

a) úmrtím člena,

b) vystúpením člena zo SUS ku dňu doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo SUS výboru SUS,

c) vylúčením člena výborom SUS pre hrubé porušenie stanov, alebo pre neplatenie členských príspevkov počas aspoň jedného kalendárneho roka po predchádzajúcom písomnom upozornení SUS,

d) zrušením členstva rozhodnutím výboru SUS, najmä pre neplnenie členských povinností alebo pre iné závažné dôvody (napr. trestná činnosť),

e) zánikom SUS.

(2) Návrh na vylúčenie člena z SUS môže podať každý člen SUS. O vylúčení rozhoduje výbor SUS rozhodnutím, ktoré sa vyhotovuje v písomnej forme. Rozhodnutie sa doručuje členovi, o ktorého vylúčení sa rozhoduje.

(3) Čestné členstvo zaniká:

a) vzdaním sa členstva,

b) úmrtím člena,

c) zánikom SUS.

(5) Zánikom členstva zaniká aj výkon funkcie v orgánoch SUS.

(6) Členstvo môže byť každému členovi pozastavené výborom SUS. Pri pozastavenom členstve člen nemá právo využívať práva a iné výhody poskytované SUS.

(7) Pozastavenie môže byť uskutočnené na základe:

a) vlastnej žiadosti člena,

b) výborom SUS pre dôvodné podozrenie z činnosti, na základe ktorej možno člena vylúčiť zo SUS alebo mu zrušiť členstvo v SUS. Výbor SUS je povinný pozastavenie, jeho dôvody a dobu zverejniť primeraným spôsobom, pričom pozastavenie nesmie presiahnuť primeranú dobu potrebnú na prešetrenie obvinení voči členovi.

Čl. 6
ORGÁNY SUS

(1) Orgánmi SUS sú:

a) valné zhromaždenie členov,

b) výbor,

c) dozorná rada,

d) prezident SUS,

e) 1. viceprezident SUS,

f) 2. viceprezident SUS,

g) tajomník SUS.

(2) Orgánmi SUS sú aj komisie SUS, sekretariát SUS a pracovné skupiny SUS, ak sú zriadené.

Čl. 7
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV

(1) Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom SUS.

(2) Valné zhromaždenie členov sa môže konať ako riadne alebo mimoriadne.

(3) Riadne valné zhromaždenie sa uskutočňuje 1-krát ročne spravidla v rámci odborného kongresu SUS. Zvoláva ho a jeho program navrhuje výbor SUS.

(4) Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané z rozhodnutia výboru SUS, ak o to požiada väčšina členov dozornej rady SUS formou uznesenia dozornej rady SUS alebo na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 členov SUS. Výbor SUS je povinný na základe tejto žiadosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od doručenia tejto žiadosti. V prípade ak výbor SUS túto svoju povinnosť nesplní, je dozorná rada SUS oprávnená sama zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Akýkoľvek odkaz na valné zhromaždenie v týchto stanovách sa použije aj na mimoriadne valné zhromaždenie, pokiaľ to stanovy výslovne nevylučujú.

(5) O zvolaní a programe valného zhromaždenia členov je povinný výbor SUS informovať členov SUS najmenej 4 týždne pred konaním zasadnutia valného zhromaždenia. Obdobnú povinnosť má aj dozorná rada SUS ak sama zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie.

(6) Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných akýkoľvek počet členov.

(7) Uznesenia valného zhromaždenia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Na prijatie uznesenia podľa čl. 17 ods. 1 písm. a) sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov SUS.

(8) Do právomoci valného zhromaždenia členov patrí:

a) schvaľovať stanovy SUS,

b) schvaľovať návrhy na zmeny stanov a vnútorných predpisov, ak boli vopred prerokované a schválené výborom SUS,

c) schvaľovať základné vnútorné predpisy SUS,

d) schvaľovať správu o činnosti SUS, vrátane správ o činnosti jednotlivých orgánov SUS za uplynulé obdobie,

e) rozhodovať o zániku SUS.

(9) Zasadnutie valného zhromaždenia a mimoriadneho valného zhromaždenia sa môže uskutočniť aj korešpondenčnou formou, ak tak určí zvolávateľ valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia. Zvolávateľ valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia v takomto prípade určí primeranú časovú lehotu v rámci ktorej sa budú môcť členovia písomne vyjadriť k jednotlivým bodom zasadnutia valného zhromaždenia alebo mimoriadneho zhromaždenia, resp. navrhnúť uznesenia valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia a primeranú časovú lehotu na hlasovanie o jednotlivých návrhoch uznesení. Podrobnosti o konaní valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia upraví v prípade potreby svojím uznesením výbor SUS.

Čl. 8
VÝBOR SUS

(1) Výbor SUS je výkonným orgánom SUS a riadi činnosť SUS.

(2) Výbor SUS má 9 členov. Členmi výboru sú vždy prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident a tajomník.

(3) Funkčné obdobie členov výboru je štvorročné.

(4) Ak v priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru rezignuje na členstvo vo výbore, viac ako 6 mesiacov sa nemôže zúčastňovať zasadnutí výboru alebo z iných dôvodov mu členstvo vo výbore zanikne, výbor sa doplní o náhradníkov podľa poradia hlasov získaných v posledných voľbách do výboru SUS.

(5) Výbor zasadá najmenej 2-krát ročne. Zvoláva ho prezident SUS alebo jeden z viceprezidentov SUS.

(6) Výbor je uznášaniaschopný, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. Rokovanie výboru vedie prezident, v jeho neprítomnosti jeden z viceprezidentov alebo iný poverený člen výboru. Z rokovania výboru SUS sa vyhotovuje zápisnica.

(7) Procedurálne návrhy sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. V prípade rovnosti hlasov má prezident (v jeho neprítomnosti člen výboru vedúci schôdzu) rozhodujúci hlas.

(8) Iné ako procedurálne návrhy sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

(9) Návrhy na personálne obsadenie komisií SUS a pracovných skupín SUS zriadených výborom sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

(10) Výbor hlasuje verejne. Hlasovanie o akomkoľvek návrhu môže byť aj tajné, ak sa preň vo verejnom hlasovaní rozhodne aspoň 6 členov výboru.

(11) Výboru SUS prislúcha najmä:

a) riadiť činnosť SUS v období medzi valnými zhromaždeniami v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia,

b) hospodáriť s majetkom SUS podľa stanov a vykonávacích predpisov SUS,

c) zvolávať valné zhromaždenie SUS,

d) predkladať valnému zhromaždeniu k schváleniu správu o činnosti, správu o hospodárení a plán činnosti,

e) navrhovať zmeny stanov a vykonávacích predpisov,

f) predkladať valnému zhromaždeniu k schváleniu návrh výšky členských príspevkov, návrh na vznik a zánik pracovných skupín a komisií a návrhy všetkých zásadných zmien týkajúcich sa obsahu činnosti SUS,

g) udeľovať ocenenia SUS,

h) rozhodovať o výbere členov SUS na odborné podujatia, grantové a iné študijné pobyty v Slovenskej republike a v zahraničí, a na členstvo v zahraničných odborných organizáciách,

i) vyjadrovať sa k zásadným otázkam koncepcie urológie a jej realizácie, k otázkam postgraduálneho vzdelávania v urológii a taktiež k situácii v chorobnosti a mortalite na urologické ochorenia v Slovenskej republike,

j) spolupracovať pri udeľovaní certifikátov a licencií potrebných k špecializovaným diagnostickým a terapeutickým výkonom v urológii s organizáciami zákonne určenými na udeľovanie,

k) spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, s inými odbornými spoločnosťami a so zdravotnými poisťovňami na tvorbe optimálnych diagnostických a liečebných postupov,

l) spolupracovať s príslušnými inštitúciami (Ministerstvo zdravotníctva, zdravotné poisťovne) pri definovaní rozsahu finančného ohodnotenia diagnostických a terapeutických urologických výkonov.

m) spolupracovať pri vedení registrov v urológii v Slovenskej republike,

n) organizovať kongresy SUS a ďalšie odborné podujatia s urologickou problematikou,

o) organizovať súťaže o najproduktívnejších členov SUS, súťaže o najlepšie publikácie a monografie s urologickou problematikou,

p) koordinovať odborné podujatia pracovných skupín,

q) využívať profesionálne služby na výkon administratívnych prác a organizáciu odborných podujatí.

(12) Prezident SUS je štatutárnym orgánom SUS, zastupuje SUS navonok za podmienok určených v bode 13 tohto článku, riadi schôdze výboru SUS a valného zhromaždenia členov.

(13) V mene SUS koná a podpisuje prezident a aspoň jeden ďalší člen výboru SUS spoločne. Prezident SUS je oprávnený konať za SUS samostatne len pri preberaní zásielok adresovaných SUS a pri bežných úkonoch, z ktorých nevyplýva pre SUS záväzok vyšší ako 1000 eur.

(14) Prezident SUS sa ujíma funkcie na prvej schôdzi výboru po voľbách.

(15) V neodkladných prípadoch rozhoduje v mene výboru SUS spoločne prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident a tajomník, ktorí o svojom rozhodnutí informujú výbor SUS na najbližšom zasadnutí. Ak niektorý z funkcionárov výboru (prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident alebo tajomník) sa nenachádza na území Slovenskej republiky alebo nie je schopný z iných dôvodov vykonávať svoju funkciu, rozhodujú v neodkladných prípadoch v mene výboru SUS spoločne zvyšní funkcionári výboru.

(16) 1. viceprezident zastupuje prezidenta SUS v prípade, ak sa prezident nenachádza na území Slovenskej republiky alebo nie je schopný z iných dôvodov vykonávať svoju funkciu a na určitý úkon sa vyžaduje osobná prítomnosť prezidenta. Ustanovenie bodu 13 tohto článku stanov platí obdobne. 1. viceprezident zodpovedná za agendu lôžkových oddelení a vykonáva okrem toho úlohy, ktorými ho poveril výbor SUS alebo valné zhromaždenie SUS.

(17) 2. viceprezident zastupuje prezidenta SUS v prípade, ak sa prezident a 1. viceprezident nenachádzajú na území Slovenskej republiky alebo nie sú schopní z iných dôvodov vykonávať svoju funkciu a na určitý úkon sa vyžaduje osobná prítomnosť prezidenta alebo 1. viceprezidenta. Ustanovenie bodu 13 tohto článku stanov platí obdobne. 2. viceprezident zodpovedná za agendu neštátnych ambulantných urológov a vykonáva okrem toho úlohy, ktorými ho poveril výbor SUS alebo valné zhromaždenie SUS.

(18) Tajomník SUS riadi a koordinuje evidenciu hospodárenia SUS vrátane vedenia pokladne SUS a je zodpovedný za archiváciu všetkých písomných dokladov súvisiacich s činnosťou SUS. Tajomník vykonáva okrem toho úlohy, ktorými ho poveril výbor SUS alebo valné zhromaždenie SUS.

(19) Výbor si na svojom prvom zasadnutí volí prezidenta, 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta a tajomníka zo svojho stredu v tajných voľbách. Do vykonania tejto voľby je prezidentom osoba, ktorá bola prezidentom v predchádzajúcom volebnom období. Obdobne sa toto ustanovenie vzťahuje na 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta a tajomníka.

(20) Voľba prezidenta, 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta a tajomníka je jednokolová, ak ktorýkoľvek kandidát získal nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výboru už v prvom kole. Ak v prvom kole nezískal žiadny kandidát nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výboru, do ďalšieho kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole k zvoleniu postačuje jednoduchá väčšina hlasov vo výbore.

(21) Výbor je oprávnený v priebehu svojho funkčného obdobia kedykoľvek odvolať prezidenta výboru s tým, že súčasne s odvolaním pristúpi k voľbe nového prezidenta. Obdobne sa toto ustanovenie použije aj na 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta a tajomníka.

Čl. 9
DOZORNÁ RADA SUS

(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom SUS.

(2) Dozorná rada má troch členov.

(3) Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom vo výbore SUS.

(4) Funkčné obdobie dozornej rady SUS sa zhoduje s funkčným obdobím výboru SUS.

(5) Ak v priebehu funkčného obdobia niekto z členov dozornej rady SUS rezignuje na členstvo v dozornej rade SUS, stane sa členom výboru SUS, viac ako 6 mesiacov sa nemôže zúčastňovať zasadnutí dozornej rady SUS alebo z iných dôvodov mu členstvo v dozornej rade SUS zanikne, dozorná rada SUS sa doplní o náhradníkov podľa poradia hlasov získaných v posledných voľbách do dozornej rady SUS.

(6) Činnosť dozornej rady riadi jej predseda. Podpredseda dozornej rady zastupuje predsedu dozornej rady v prípade, ak sa predseda dozornej rady nenachádza na území Slovenskej republike alebo nie je schopný z iných dôvodov vykonávať svoju funkciu.

(7) Na voľbu predsedu a podpredsedu dozornej rady SUS sa primerane použijú ustanovenia o voľbe prezidenta, 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta a tajomníka výboru SUS.

(8) Dozornej rade prislúcha:

a) kontrolovať činnosť výboru SUS, či je v súlade so stanovami, s vnútornými predpismi SUS a uzneseniami valného zhromaždenia SUS,

b) kontrolovať hospodárenie SUS,

c) riešiť sťažnosti členov SUS,

d) v mimoriadnych prípadoch, najmä ak nie je výbor SUS dlhodobo uznášania schopný, zorganizovať nové voľby do SUS,

e) zvolať mimoriadne valné zhromaždenie za podmienok stanovených v týchto stanovách.

(9) Dozorná rada podáva písomnú správu o svojej činnosti 1-krát ročne na valnom zhromaždení SUS. Výbor SUS môže kedykoľvek požiadať dozornú radu o písomnú správu o činnosti.

Čl. 10
KOMISIE SUS

(1) Komisie SUS sú trvalými alebo dočasnými orgánmi SUS, ktoré operatívne riešia aktuálne otázky a vzniknuté situácie (ako napríklad volebná komisia, grantová komisia, komisia na vypracovanie určitého stanoviska a pod.).

(2) Trvalé a dočasné komisie zriaďuje a ich členov menuje výbor SUS.

(3) Trvalé komisie podávajú výboru SUS správu jedenkrát ročne, ostatné komisie podľa termínov, ktoré určuje výbor SUS.

Čl. 11
SEKRETARIÁT SUS

(1) Výbor je oprávnený v prípade potreby zriadiť ako svoj pomocný orgán sekretariát SUS.

(2) Zloženie, riadenie, činnosť a financovanie sekretariátu SUS určí výbor v osobitnom uznesení, ktorým sa schváli štatút sekretariátu SUS.

Čl. 12
VOĽBY DO VÝBORU SUS A DOZORNEJ RADY SUS

(1) Voľby členov výboru SUS a dozornej rady SUS sú korešpondenčné, jednokolové, tajné a priame. Voľby je možné vykonať namiesto korešpondenčnej formy aj elektronickými prostriedkami.

(2) Voľby riadi trojčlenná volebná komisia. Členov volebnej komisie schvaľuje výbor SUS.

(3) Voľby vyhlasuje výbor SUS najmenej 90 dní pred ukončením svojho riadneho funkčného obdobia.

(4) Člen SUS je spôsobilý kandidovať do výboru SUS a dozornej rady SUS ak:

a) je riadnym alebo čestným členom,

b) nemá pozastavené členstvo v SUS,

c) je spôsobilým na právne úkony v plnom rozsahu,

d) nebol za posledné dva roky odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.

(5) Kandidát na členstvo vo výbore SUS alebo dozornej rady SUS je navrhovaný iným členom SUS. Každý člen SUS má právo navrhnúť najviac 9 kandidátov na členstvo vo výbore SUS a 3 kandidátov na členstvo v dozornej rade SUS. Kandidát musí vyjadriť so svojou kandidatúrou súhlas.

(6) Volebná komisia rozpošle všetkým členom SUS volebné lístky označené pečiatkou SUS spolu s inštrukciami k voľbám na samostatnom liste. Samostatné volebné lístky sa vyhotovujú pre kandidátov do výboru SUS a samostatné lístky pre kandidátov do dozornej rady SUS. Toto ustanovenie sa použije primerane aj na elektronické voľby s tým, že volebné lístky a inštrukcie budú vyhotovené v elektronickej podobe tak, aby bolo zamedzené viacnásobnému hlasovaniu jedného člena SUS o tom istom kandidátovi a aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania. Na uskutočnenie elektronických volieb je volebná komisia oprávnená použiť aj služby tretej osoby, ktorá má s uskutočňovaním volieb elektronickými prostriedkami skúsenosti.

(7) Volebné lístky obsahujú mená kandidátov spôsobilých kandidovať do výboru SUS a dozornej rady SUS v abecednom poradí.

(8) Volebná komisia po sčítaní hlasov bezodkladne vyhlási výsledky volieb a zvolá zasadnutie novozvoleného výboru SUS a dozornej rady SUS do 30 dní odo dňa ukončenia volieb. Za deň uskutočnenia volieb sa na účely tohto bodu považuje posledný deň, v ktorom je člen SUS oprávnený odoslať volebný lístok na poštovú prepravu alebo uskutočniť hlasovanie elektronickým spôsobom.

(9) Volebná komisia vyhotoví zoznam všetkých kandidátov do výboru SUS a dozornej rady SUS podľa počtu získaných hlasov vo voľbách. Volebná komisia zoznam zverejňuje na oficiálnej internetovej stránke SUS.

(10) Členmi výboru sa stáva 9 kandidátov s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom mieste rozhodne medzi kandidátmi žreb.

(11) Členmi dozornej rady SUS sa stávajú 3 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom mieste rozhodne medzi kandidátmi žreb.

(12) Odstupujúci výbor SUS a osobitne prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident a tajomník sú povinní odovzdať kompletnú agendu týkajúcu sa činnosti SUS do 30 dní od prvého zasadnutia novozvoleného výboru do rúk prezidenta, 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta, tajomníka alebo iného povereného člena novozvoleného výboru SUS.

Čl. 13
PRACOVNÉ SKUPINY SUS

(1) V SUS pôsobia pracovné skupiny zaoberajúce sa čiastkovými úlohami na úseku urológie.

(2) Vznik pracovnej skupiny schvaľuje výbor SUS na základe písomnej žiadosti členov SUS alebo z vlastného podnetu. Súčasťou žiadosti je návrh vymedzenia činnosti pracovnej skupiny.

(3) Vo svojej činnosti sa pracovná skupina riadi stanovami SUS.

(4) Ak vnútorný predpis pracovnej skupiny neustanovuje inak, pracovná skupina zaniká alebo sa zlučuje s inou pracovnou skupinou na základe:

a) rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny členov pracovnej skupiny,

b) rozhodnutia výboru SUS,

c) rozhodnutia dozornej rady SUS za hrubé porušenie stanov po predchádzajúcom súhlase výboru SUS.

(5) Činnosť pracovnej skupiny riadi predseda pracovnej skupiny.

(6) Predsedu pracovnej skupiny menuje výbor SUS.

(7) Zasadnutia pracovnej skupiny zvoláva predseda pracovnej skupiny.

(8) Predseda pracovnej skupiny má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru SUS, avšak nemá hlasovacie právo ak sám nie je členom výboru.

(9) Hospodárenie pracovnej skupiny sa uskutočňuje prostredníctvom SUS. Pracovná skupina môže po predchádzajúcom schválení výborom SUS disponovať finančnými prostriedkami, ktoré svojou činnosťou získala.

(10) Ostatné podmienky činnosti pracovnej skupiny ustanoví vnútorný predpis pracovnej skupiny, ktorý schvaľuje výbor SUS.

Čl. 14
HOSPODÁRENIE SUS

(1) SUS hospodári so svojim majetkom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(2) Zdrojom majetku SUS sú najmä:

a) príspevky členov SUS a poplatok za zapísanie nového člena SUS vyberaných na základe sadzobníka schváleného výborom SUS,

b) dotácie, subvencie, dary a sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb,

c) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

d) príjmy z odborných podujatí organizovaných SUS, najmä účastnícke poplatky, príjmy za zverejnenie odborných vedeckých informácií o produktoch a postupoch používaných v urológii v informačných bulletinoch vydávaných pre odborné podujatia, príjmy za prezentáciu najnovších informácií a postupov na aktuálnej vedeckej úrovni vo forme sympózií, príjmy za prenájom plochy na prezentáciu vedeckých informácií a produktov v oblasti urológie realizovaných farmaceutickými a inými spoločnosťami, príjmy z technicko-organizačného zabezpečenia prezentácie farmaceutických výrobkov a medicínskej techniky na odbornom podujatí usporiadanom SUS,

e) iné príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov SUS,

f) ostatné príjmy.

(3) Výšku členských príspevkov a ostatných poplatkov schvaľuje v sadzobníku výbor SUS formou uznesenia.

(4) SUS vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. SUS so svojím majetkom hospodári transparentne a so starostlivosťou riadneho hospodára. Účtovnú uzávierku za príslušné zdaňovacie obdobie schvaľuje výbor SUS.

(5) Za hospodárenie SUS zodpovedá prezident SUS a za evidenciu hospodárenia tajomník SUS. Prezident a tajomník z predchádzajúceho funkčného obdobia sú povinní odovzdať do rúk novozvoleného prezidenta alebo novozvoleného tajomníka kompletnú účtovnú dokumentáciu vrátane účtovnej súvahy do 30 dní od zvolenia nového prezidenta SUS. Novozvolený prezident a novozvolený tajomník preberajú zodpovednosť za hospodárenie SUS až odo dňa odovzdania kompletnej účtovnej evidencie prezidentom, resp. tajomníkom z predchádzajúceho funkčného obdobia. Ak novozvolený prezident, novozvolený tajomník, prezident z predchádzajúceho funkčného obdobia alebo tajomník z predchádzajúceho funkčného obdobia v súvislosti s odovzdaním účtovnej dokumentácie požiadajú výbor SUS o vykonanie nezávislej účtovnej kontroly (auditu) hospodárenia v predchádzajúcom volebnom období, výbor SUS nariadi vykonanie takejto nezávislej účtovnej kontroly (auditu).

Čl. 15
NADÁCIE SUS

(1) SUS môže založiť nadácie s cieľom zreteľne informovať verejnosť o problematike urologických ochorení, podporovať výchovu verejnosti, podporovať výskumnú a odbornú činnosť v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby urologických ochorení.

(2) Nadácia založená SUS bude samostatnou právnickou osobou v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

(3) Do vzniku nadácie bude konať vo veciach súvisiacich so vznikom nadácie výbor SUS alebo ním poverení členovia výboru SUS.

(4) Podrobnosti fungovania nadácií založených SUS budú upravené v príslušnej nadačnej listine.

Čl. 16
OCHRANA ZÁUJMOV SUS

(1) SUS si vyhradzuje právo používať názov ,,Slovenská urologická spoločnosť“, ,,Slovak Urological Society“, skratku ,,SUS“ a logo SUS.

(2) Pečiatky SUS môžu používať výhradne prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident a tajomník SUS.

(3) Grafická podoba loga SUS a pečiatok SUS budú uverejnené v osobitnom dokumente.

(4) Členovia môžu používať názvy a symboly SUS upravené v ods. 1. len na oficiálnych dokumentoch, ktoré spoločnosť vydáva a len v prípadoch, keď k tomu dá vopred súhlas výbor SUS.

(5) Členovia SUS môžu používať názvy a symboly SUS upravené v ods. 1 v odborných materiáloch, posudkoch, odporúčaniach, potvrdeniach a iných písomných materiáloch, v materiáloch zverejnených v masovokomunikačných prostriedkoch (najmä v periodickej tlači, rozhlase, televízii, zvukových záznamoch, obrazových záznamoch, audiovizuálnych záznamoch, počítačových sieťach a pod.), ktoré sa vydávajú vo vzťahu k členskej základni, navonok mimo členskej základne, voči lekárskej a laickej verejnosti, vždy len po predchádzajúcom súhlase výboru SUS.

(6) Členovia SUS môžu publikovať a vystupovať v celoštátnych, lokálnych, zahraničných a medzinárodných podujatiach a informačných médiách v mene Slovenskej urologickej spoločnosti len po predchádzajúcom súhlase výboru SUS.

(7) Názvy a symboly SUS upravené v ods. 1 nemôžu v dokumentoch, tlačovinách, periodikách a iných písomných materiáloch, v materiáloch zverejnených v masovokomunikačných prostriedkoch (tlačového alebo netlačového charakteru) používať iné osoby, iné organizácie, odborné spoločnosti a pod. bez predchádzajúceho súhlasu výboru SUS.

Čl. 17
ZÁNIK SUS

(1) SUS zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení,

c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

(2) O zániku SUS podľa ods. 1 písm. a) rozhoduje valné zhromaždenie členov dvojtretinovou väčšinou všetkých členov SUS.

(3) Ak zaniká združenie podľa ods. 1 písm. a) tohto článku stanov, výbor SUS ustanoví likvidátora na vyporiadanie majetku SUS. Pri zániku združenia podľa ods. 1 písm. b) alebo písm. c) tohto článku stanov vykoná jeho majetkové vyporiadanie likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(4) Pri likvidácii SUS sa najprv uhradia všetky pohľadávky SUS. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti likvidátora vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. 18
ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

(1) SUS vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

(2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením členov.

(3) SUS vzniká z doterajšej odbornej spoločnosti ,,Slovenská urologická spoločnosť“, ktorá je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

(4) Všetky vnútorné právne predpisy doterajšej Slovenskej urologickej spoločnosti – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti ostávajú v platnosti, pokiaľ nie sú v rozpore s týmito stanovami.

(5) Členovia doterajšej Slovenskej urologickej spoločnosti – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stávajú členmi SUS, pokiaľ neoznámia svoje rozhodnutie o vystúpení výboru SUS v písomnej forme do 30 dní od registrácie týchto stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(6) Orgány doterajšej Slovenskej urologickej spoločnosti – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa považujú za orgány SUS podľa týchto stanov.

(7) Posledné voľby do orgánov doterajšej Slovenskej urologickej spoločnosti – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa považujú za voľby do orgánov SUS podľa týchto stanov. Začiatok a koniec funkčného obdobia takto zvolených orgánov sa budú posudzovať podľa predpisov doterajšej Slovenskej urologickej spoločnosti – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti.

(8) Vznik právnych vzťahov, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov, sa posudzuje podľa vnútorných predpisov doterajšej Slovenskej urologickej spoločnosti – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti. Zmena a zánik týchto právnych vzťahov sa posudzujú podľa stanov a iných vnútorných predpisov SUS.

(9) Na vzťahy neupravené týmito stanovami alebo inými vnútornými predpismi SUS sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia vnútorných predpisov Slovenskej lekárskej spoločnosti.

(10) Odkazy na akýkoľvek zákon v týchto stanovách budú znamenať odkaz na tento zákon tak, ako bude v budúcnosti novelizovaný, schválený v novom znení či nahradený bez ohľadu na to, či sa tak stalo pred alebo po schválení týchto stanov a bude zahrňovať akékoľvek nariadenie, vyhlášku alebo iné podzákonné právne predpisy vydané na základe takéhoto zákona.

(11) Žiadne ustanovenie týchto stanov nemôže byť interpretované v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak niektoré z takýchto ustanovení možno interpretovať v súlade alebo nesúlade so spomenutými právnymi predpismi, platí výklad, ktorý je v súlade so spomenutými právnymi predpismi.

(12) Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenia týchto stanov, je neplatné len toto ustanovenie pokiaľ z jeho povahy, obsahu alebo okolností za ktorých boli stanovy prijaté nevyplýva, že predmetné ustanovenie nemožno oddeliť od ostatných ustanovení stanov.

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31