História

Vznik a vývoj Československej urologickej spoločnosti

Do začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia nepredstavovala urológia v Československu samostatnú odbornú disciplínu. Bola nadstavbovým odborom všeobecnej chirurgie. Nemala ani vlastnú odbornú a vedeckú spoločnosť. Patrila do Československej chirurgickej spoločnosti, ktorá bola do roku 1951 samostatná a neskôr sa stala sekciou Československej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně. Odbornú a vedeckú činnosť riadil výbor chirurgickej sekcie, ktorého členom podľa zvyklosti (aj keď nie podľa stanov) bol jeden urológ. Túto funkciu opakovane zastával prof. Karel Neuwirt z Brna. Odborné prednášky s urologickou problematikou nebývali na kongresoch chirurgickej spoločnosti zadeľované do samostatných blokov.

Požiadavky na vytvorenie samostatnej spoločnosti, formulované českými a slovenskými urológmi a podporované niektorými poprednými chirurgami vyvrcholili v roku 1952 sformovaním prípravného výboru pre osamostatnenie urologickej spoločnosti v zložení: prof. K. Neuwirt, prof. J. Bedrna, prof. V. Rapant, doc. J. Kučera, doc. V. Pačes a MUDr. Š. Griesbach. Na osamostatnenie urologickej spoločnosti sa však ešte nedosiahol súhlas výboru Československej chirurgickej spoločnosti.

Vyhliadky na osamostatnenie sa zlepšili v roku 1953, kedy na čelo Československej chirurgickej spoločnosti bol zvolený prof. V. Rapant z Olomouca a za tajomníka spoločnosti doc. J. Kučera. Ten pracoval v tom čase na Chirurgickej klinike v Olomouci, ale mal na starosti urologické oddelenie kliniky a postupne sa venoval len urológii. Pri príležitosti celoštátnej chirurgickej konferencie v Olomouci schválil výbor Československej chirurgickej spoločnosti dňa 6. júna 1954 vytvorenie urologickej komisie, ktorá síce podliehala výboru chirurgickej spoločnosti, ale mala už vlastný výbor na čele s predsedom. Za predsedu bol vymenovaný prof. K. Neuwirt, za členov výboru prof. K. Uhliř, doc. J. Kučera, MUDr. J. Náhlovský, MUDr. F. Jakeš, MUDr. J. Péč a MUDr. V. Drahovský. Urologická komisia bola zakrátko nato bez problémov premenovaná na samostatnú urologickú sekciu Čs. chirurgickej spoločnosti. Jej prvým výborom sa stal predtým vymenovaný výbor urologickej komisie. Funkciu predsedu výboru Československej urologickej spoločnosti (Čs. Urol. Spol.) zastávali po prof. K. Neuwirtovi do roku 1969 prof. K. Uhlíř, prof. J. Kučera a doc. V. Zvara.

V roku 1969 v súvislosti s federatívnym usporiadaním Československa boli vytvorené dve samostatné národné urologické spoločnosti, ktoré si zvolili vlastné výbory a na základe parity aj spoločný výbor Československej urologickej spoločnosti s cieľom zabezpečiť spoločné zahraničné kontakty a spoločnú medzinárodnú reprezentáciu. Vo vedení spoločného výboru sa striedali po dvoch rokoch predsedovia a tajomníci národných spoločností. Tento stav trval do roku 1993. Obidve národné spoločnosti sa dohodli na pokračovaní vzájomných kontaktov a spolupráce aj po rozdelení spoločného štátu. Najvýznamnejším aktom spolupráce je striedavé organizovanie spoločných kongresov s medzinárodnou účasťou. Kongresy sa poriadajú raz za dva roky vždy v inej republike, program zabezpečujú členovia oboch národných spoločností.

Vznik a vývoj Slovenskej urologickej spoločnosti

14. decembra 1956 sa zišla prípravná schôdza slovenských urológov (MUDr. O. Okoličáni, MUDr. F. Jakeš, MUDr. Š. Griesbach a MUDr. V. Zvara), na ktorej sa dohodlo zvolať volebnú schôdzu Slovenskej odbočky urologickej sekcie Čs. chirurgickej spoločnosti. Schôdza sa uskutočnila 8. marca 1957 v Trenčíne a zvolila výbor v tomto zložení: predseda MUDr. Štefan Griesbach, 1. podpredseda MUDr. František Jakeš, 2. podpredseda MUDr. Vladimír Drahovský, tajomník MUDr. Oto Okoličáni, pokladník MUDr. Vladimír Zvara, zapisovateľ MUDr. Ján Kaločaj, revízori MUDr. Jozef Wachsman a MUDr. Jozef Péč, členovia výboru MUDr. Milan Urbánek a MUDr. Viliam Sakál. Tento výbor pracoval v uvedenom zložení do roku 1961.

V ďalších funkčných obdobiach sa vo vedúcich funkciách vystriedali:

  • 1961 až 1963 - predseda MUDr. Š. Griesbach, tajomník MUDr. J. Péč
  • 1963 až 1973 - predseda doc. V. Drahovský, tajomník MUDr. M. Klimeš, MUDr. M. Horňák
  • 1973 až 1977 - predseda prof. V. Zvara, tajomník doc. M. Horňák
  • 1977 až 1981 - predseda prof. J. Péč, tajomník MUDr. J. Payer
  • 1981 až 1986 - predseda prof. V. Drahovský, tajomník MUDr. J. Payer, MUDr. M. Obšitník
  • 1986 až 1994 - predseda prof. M. Horňák, tajomník doc. J. Breza
  • 1994 až 2006 - predseda prof. J. Breza, podpredseda prof. J. Kliment, tajomník MUDr. A. Bárdoš
  • 2006 až 2010 - predseda prof. J. Breza, podpredseda prof. J. Kliment, vedecký sekretár doc. J. Švihra
  • 2010 až 2014 - predseda prof. J. Kliment, podpredseda doc. I. Minčík, vedecký sekretár doc. J. Švihra
  • 2014 až súčasnosť - predseda doc. I. Minčík, podpredseda a vedecký sekretár prof. J. Švihra

Pri založení v roku 1957 mala slovenská odbočka Československej urologickej spoločnosti menej ako 50 členov. V súvislosti s rozvojom siete urologických oddelení na Slovensku, so zvyšovaním odbornej úrovne pracovných schôdzí a s medziodborovou spoluprácou dosiahol počet členov Slovenskej urologickej spoločnosti (SUS) ku dňu 10.11.2014 číslo 304.

Podrobnejšie informácie o histórii urológie na Slovensku v publikácii: Zvara, V., Breza, J., Horňák, M.: Urológia na Slovensku. Vyd. Poľana, Bratislava 2013. 190 s. ISBN: 978-80-8116-015-8.

Kalendár podujatí SUS

« 2021 »
« september
október
november »
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31